‘อาจารย์ศรีศักดิ์’ปฐมฤกษ์ เปิดเรียนหลักสูตรทวารวดีศึกษา’มจร’

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีวัดไร่ขิง ‘มจร’ เปิดเรียนหลักสูตร ‘ทวารวดีศึกษา’ พร้อมเปิดโอกาสให้พระสงฆ์และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาจารย์ศรีศักดิ์ปฐมฤกษ์บรรยายปูพื้นฐานเข้าใจกับความเป็นมาทวารวดี ทั้งด้านการปกครอง ชาติพันธุ์ ศิลปะ

วันที่ 8 ก.ค.2562 พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ.ดร., รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า วันที่ 7 ก.ค.2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ซึ่งมีสร้อยนามว่า ทวารวดี อันเป็นชื่อของอาณาจักรโบราณของไทย มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐม ได้เปิดหลักสูตร ทวารวดีศึกษา เป็นวันแรกของการเรียนการสอน โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าเรียน จำนวน 120 รูป/คน เพื่อเป็นวิชาประกอบการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ให้นิสิตระดับปริญญาโทได้ศึกษา และยังเปิดโอกาสให้พระสงฆ์และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สาระสำคัญประกอบด้วยการเรียนรู้ร่องรอยประวัติศาสตร์และพัฒนาการของประเทศไทยสมัยทวารวดี แนวคิดและรูปแบบการปกครองรัฐ เชื้อชาติและชนชาติ ศิลปะสมัยทวารวดี เส้นทางเชื่อมโยงทางศาสนา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ จนถึงจุดล่มสลายยุคสมัยทวาราวดี ศึกษาดูงานพื้นที่ร่องรอยประวัติศาสตร์ ถกแถลงทางประวัติศาสตร์ นำเสนองานนิพนธ์บันทึก

“หลักสูตรทวารวดีศึกษานี้มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็นอาจารย์บรรยาย อาทิ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.,ศ.ดร.ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม และ อ.สุจิตต์ วงษ์เทศ และวันที่ 7 ก.ค.นี้ ศ.ดร.ศรีศักดิ์ ได้ปฐมฤกษ์บรรยายเพื่อเป็นการปูพื้นฐาน ทำความเข้าใจกับความเป็นทวารวดี และผู้เข้าศึกษาได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนอย่างสนุกสนาน” พระมหาบุญเลิศ กล่าวและว่า

การริเริ่มการศึกษาเรื่องทวารวดี เกิดจากการดำริของพระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ที่มีเจตนารมณ์ในการสร้างอัตลักษณ์ของวิทยาลัยสงฆ์ที่มีนามเชื่อมโยงกับอาณาจักรโบราณ “เป็นการคืนชีวิตฟื้นจิตวิญญาณอาณาจักรทวารวดี” เพาะบ่มภูมิปัญญาศรีทวารวดีให้บัณฑิตเพื่อเกิดความภาคภูมิใจในฐานะลูกหลานบรรพชนบนผืนแผ่นดินทวารวดี

Leave a Reply