นอภ.อุทุมพรพิสัยร่วมภาคีโคกหนองนา ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษปลูกผักกินเอง สร้างความมั่นคงทางอาหาร” ผู้นำต้องทำก่อน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่แปลง โคก หนอง นา นายสายรุ้ง แก้วแสน บ้านอะลาง ม.5 ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายสมยศ รำจวน พัฒนาการอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมเจ้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ พ.ท.วิบูลย์ คลื่นสนั่น สัสดีอำเภอ , นายทิวานาถ วงษ์วัง ผู้แทนเกษตรอำเภอ , นายณัฏฐเสฏฐ์ ชิณวงค์ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ , นายประวิทย์ เทพวงษ์ ผู้แทน ผอ.กศน. อำเภอ , นายสรศักดิ์ แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแข้พร้อมทีมงาน , นายสถิต บุตรพันธ์ พร้อมผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยฯ , สตรีตำบลแข้ , เครือข่ายผู้นำ อช. และเครือข่ายโคก หนอง นา

ร่วมกันดำเนินกิจกรรม “KICK OFF” ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร” ผู้นำต้องทำก่อน เพื่อน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เป็นไปตามแนวทางปลูกผักสวนครัวรอบ 2 อย่างต่อเนื่อง โดยปลูกผักสวนครัว กล้วย 5 หน่อ มะละกอ 5 ต้น รวมถึงพืชสมุนไพร พริก ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย ฟ้าทะลายโจร เพื่อสร้างพลังความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและยา ศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า ลดรายจ่าย สร้างรายได้ระยะสั้นทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ อีกทั้งเพื่อป้องกันและบรรเทาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยเร่งดำเนินการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการเป็นผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง ขับเคลื่อนต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานตามแนวทางอย่างต่อเนื่อง

โดยมี นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมกิจกรรม “KICK OFF” ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร” ผู้นำต้องทำก่อน พร้อมให้คำแนะ ในการขยายผลการปลูกผักสวนครัวสู่ครัวเรือนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนลดรายจ่ายด้วยการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ และขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมบูรณาการงาน/กิจกรรม/โครงการต่างๆ ด้วยดีเสมอมา

นอภ.อุทุมพรพิสัยร่วมภาคีโคกหนองนา ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษปลูกผักกินเอง

และที่บ้านพักนายอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย ได้เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษสู่ครัวโลก บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง โดยมีนายฉัตรชัย ไชโยธา ประธานเครือข่ายโคกหนองนาอำเภออุทุมพรพิสัย/ประธานสภาพลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับส่วนราชการเครือข่ายโคกหนองนาอุทุมพรพิสัย จัดทำโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง เพื่อรณรงค์ให้พี่น้องปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ในแต่ละครัวเรือน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับส่วนราชการและครอบครัวนำไปปฏิบัติเพื่อสนองแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อด้วยรัชกาลที่ 10 เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีและลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดศรีสะเกษ

นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวว่า ปัจจุบันในการปลูกกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร มีการปลูกแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูก การแปรรูปและการจำหน่าย ซึ่งอำเภออุทุมพรพิสัยได้รับมอบหมายจากเครือข่ายในการปลูกกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ ปัจจุบันมีการปลูกแล้ว 600 ไร่ และจะนำกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษสู่ครัวเรือนให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ปลูกกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ในปัจจุบันได้ดำเนินการในการจดทะเบียน GI เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อำเภออุทุมพรพิสัย ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้กาแฟครบวงจรที่ศูนย์ OTOP อำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพกับประชาชนสามารถที่จะมาศึกษาดูงานเรียนรู้ได้อย่างครบวงจรต่อไป นอกจากนี้อำเภออุทุมพรพิสัยยังจะจัดงานขึ้น 2 ค่ำเดือน 5 แห่งวิศุวะสงกราณ์ ในระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2566 และงานวันดอกกาแฟบานตามรอยอารยธรรมกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษอำเภออุทุมพรพิสัยอีกด้วยต่อไป

นายฉัตรชัย ไชโยธา ประธานเครือข่ายโคกหนองนาอำเภออุทุมพรพิสัย ประธานสภาพลเมืองศรีสะเกษ กล่าวว่าอำเภออุทุมพรพิสัย ได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาใช้ในโครงการโคกหนองนาอำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อเป็นการต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ และได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลาเกือบ 2ปี ทำให้เกษตรกรในชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น แม้จะประสบภาวะโรคโควิด 19 และภาวะผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมชุมชน ชาวโคกหนองนาก็ยังสามารถมีพืชผักสวนครัวสมุนไพรและมีไม้ 5 ระดับ ทำเตี้ยสูงเรี่ยดินทำให้มีพืชหมุนเวียนในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับครัวเรือน สามารถที่จะลืมตาอ้าปากและเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษได้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 200 แห่ง ได้ร่วมกิจกรรมเข้าโครงการโคกหนองนาประยุกต์ในการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในครัวเรือนต่อไป จึงขอเชิญชวนชาวอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษสู่ครัวโลก บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง และร่วมปลูกกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายฉัตรชัย ไชโยธา ประธานเครือข่ายโคกหนองนาอำเภออุทุมพรพิสัย

Leave a Reply