“พระพรหมบัณฑิต” ประชุมเตรียมจัดงาน “วิสาขบูชาโลก”  31 พ.ค.-1 มิ.ย.66 ตั้งเป้า 1,500 รูป/คนจาก 84 ประเทศ

วันที่ 29 พ.ย. 65   วานนี้ พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ( Excutive Committee of ICDV & IABU) ณ ห้องประชุมวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องมาจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ องค์การสหประชาชาติ ในคราวประชุมเมื่อเดือนธันวาคม 2542 ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ และกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ประเทศไทยโดยคณะสงฆ์ และประชาชน จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในวันดังกล่าวตลอดทุกปีมิได้ขาดจนถึงปัจจุบัน ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น จนถึงระดับนานาชาติ โดยในระดับนานาชาตินั้น คณะกรรมการจัดงานนานาชาติ ซึ่งได้ประชุมกันในวันที่ 12 กันยายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเห็นพ้องต้องกันให้จัดตั้งสมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลก เพื่อดำเนินการจัดงานเฉลิมฉลองให้มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ

สำหรับในการจัดงานวิสาขบูชาโลก ในปี 2566 นี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – มิถุนายน 2566 ในหัวข้อ “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” (Buddhist Wisdom with Global Crises) โดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าประชุมจำนวน 1,500 รูป/คนจาก 84 ประเทศไทย

ภาพ : วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร

Leave a Reply