จังหวัดอุบลฯ เตรียมพร้อมจัดงานสานพลัง “บวร” กิจกรรมวันดินโลกปี’65  “ปลัดเก่ง” ประธานในพิธี

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายสุริยา บุตรจินดา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี นายธนะรัชต์ สุภาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี นักวิชาการพัฒนาชุมชนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนและเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2565 ณ วัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม และที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย พระนักพัฒนาที่ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นมาโดยตลอดตามหลัก “บวร” หรือบ้าน วัด โรงเรียน ราชการ รวมไปถึงคณะครูโรงเรียนศรีแสงธรรม ได้อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ฯ ในครั้งนี้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร โดยผ่านโครงการพระราชดำริต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถและยอมรับไปทั่วโลก สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS) ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist)” เป็นพระองค์แรกของโลก ต่อมาองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ โดยรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก และบรรจุในปฏิทินการปฏิบัติงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และประเทศสมาชิกทั่วโลกจะร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสำคัญนี้ ทั้งนี้วันที่ 5 ธันวาคม นอกจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติยังเป็นวันดินโลกอีกด้วย ซึ่งกลุ่มสมัชชาให้ความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ได้กำหนดหัวข้อการจัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นประจำทุกปี

สำหรับการจัดงานกิจกรรมวันดินโลก ปี 2565 “World Soil Day” 5 ธันวาคม กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดหัวข้อการจัดกิจกรรมฯ คือ “Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” และมี Theme ในการจัดกิจกรรมฯ ได้แก่ GREAT FOOD GOOD SOIL FOR BETTER LIFE AWARENES WEEK ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข โดยมี กำหนดดำเนินกิจกรรมในระหว่างวันที่ 2 – 8 ธันวาคม 2565 ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 จุด ได้แก่ วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ วัดป่าศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม หน่วยงานรับผิดชอบ / วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี / วันที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ อำเภอน้ำยืน / วันที่ 5 ธันวาคม 2565 อำเภอกุดข้าวปุ้น / วันที่ 6 ธันวาคม 2565 อำเภอทุ่งศรีอุดม / วันที่ 7 ธันวาคม 2565 อำเภอพิบูลมังสาหาร และวันที่ 8 ธันวาคม 2565 อำเภอเขื่องใน โดยมี คณะทำงาน Change for good กระทรวงมหาดไทย เป็นคณะทำงานหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ ร่วมกับทางจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนขยายผลการดำเนินงานไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศต่อไป

ในส่วนของพิธีเปิดงานฯ จะกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ วัดป่าศรีแสงธรรม โดยได้รับเกียรติจากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมร่วมการเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข ร่วมกับ พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 และผู้แทนหมอดินอาสาหรือปราชญ์ชาวบ้าน ก่อนเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเยี่ยมชมนิทรรศการการพัฒนาคุณภาพดิน ปรับปรุงดินบ่มดิน / การทำปุ๋ยหมักไม่กลับกองและปุ๋ยหมักโบกาฉิ และจุดสาธิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโคกอีโด่ยวัลเล่ย์ ตามลำดับ

Leave a Reply