ก.วัฒนธรรมติด 1 ใน 10 อันดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) จาก 21 หน่วยงาน

วันที่ 23 กันยายน 64  นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  กล่าวว่า ในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงวัฒนธรรม วธ. รับทราบข้อมูลทางสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผลปรากฏว่า ในภาพรวมระดับกระทรวง (จากกลุ่มกระทรวงสังกัดของหน่วยงานภาครัฐ 21 หน่วยงาน) กระทรวงที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่  1.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 95.42 คะแนน
2.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 95.41 คะแนน 3.กระทรวงกลาโหม 95.22 คะแนน

ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมอยู่ในอันดับที่ 8 มีผลคะแนนเฉลี่ย 93.40 คะแนน อยู่ในอันดับดีกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่อยู่ในอันดับที่ 10 โดยมีผลคะแนนเฉลี่ย 85.46 คะแนน

ในส่วนของหน่วยงานภายในสังกัด วธ. ภาพรวมมีคะแนนประเมินเพิ่มขึ้นทุกหน่วยงาน เป็นหน่วยงานต้นแบบระดับ AA ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ได้ จำนวน 5 หน่วยงาน ซึ่งจะได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้ อันดับที่ 1 กรมการศาสนา ได้คะแนน 96.90 คะแนน อันดับที่ 2 สำนักงานปลัด วธ. 96.09 คะแนน อันดับที่ 3 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ 95.71 คะแนน อันดับที่ 4 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 95.57 คะแนน และอันดับที่ 5 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 95.06 คะแนน

โดยทั้ง 5 หน่วยงานจะต้องพัฒนากลไกการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาสู่ความเชื่อมั่นศรัทธา และสร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีเป้าหมายจะพัฒนาการดำเนินงานและยกระดับผลการประเมิน ITA ในภาพรวมของ วธ. ให้ดียิ่งขึ้น โดยให้ทุกส่วนราชการในสังกัด วธ. องค์การมหาชน และสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และหารือร่วมกัน เพื่อพิจารณาแนวทางพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับ สป.วธ. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ให้องค์กรมีการยกย่อง เชิดชู บุคลากรที่ทำความดีในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เป็นแบบอย่างแก่บุคลากรในหน่วยงานได้ จึงจัดกิจกรรมคัดเลือกบุคคลคุณธรรม สป.วธ.และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยปีนี้มีบุคลากร  ร่วมคัดเลือกบุคคลคุณธรรมฯ 533 คน จากบุคลากรทั้งหมด 670 คน ผลการตัดสินบุคคลคุณธรรม สป.วธ.

และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแต่ละด้านมีดังนี้ 1. ด้านพอเพียง ได้แก่ นางสาวบรรพตี ไวยกาญจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2. ด้านวินัย ได้แก่ นายมานัด สัตตัง พนักงานขับรถยนต์ กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน 3. ด้านสุจริต ได้แก่ นางสาวอัมพร ต้องชลวน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน และ 4. ด้านจิตอาสา ได้แก่ นางสาววัชนี พุ่มโมรี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Leave a Reply