“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัววัดแจกโยมปลูก หนุนสร้างความมั่นคงอาหาร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่อาคารสัมฤทธิ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมอบให้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการ และกรรมการมหาเถรสมาคม ทำหน้าที่ผู้แทนมอบข้าวสารและปัจจัยช่วยเหลือโรงทานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ตามพระดำริของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชฯ รวมทั้งปัจจัยสำหรับซื้อเรือเพื่อใช้ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในฤดูน้ำหลากที่จะมาถึงเร็วๆนี้ จำนวน 2 ลำ และมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเพื่อให้คณะสงฆ์นำไปแจกจ่ายให้ครัวเรือนยากจนในจังหวัดพิษณุโลกเพาะปลูกสำหรับเป็นอาหารในครัวเรือนจำนวน 6,000 ซอง แก่พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงผู้แทนของพระพุทธิวงศมุนี เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

พระราชรัตนสุธี เปิดเผยว่ารู้สึกซาบซึ้งและปลื้มปีติที่ได้เห็นพระเมตตาของสมเด็จพระสังฆราชและความเมตตาของคณะสงฆ์ที่ส่งผ่านความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างต่อเนื่องมากกว่า 1 เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อให้มีผักที่ปลอดสารพิษใช้ทำเป็นอาหารที่ปลอดภัยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนับเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารช่วยแก้ไขปัญหาความอดยากที่ยั่งยืน

“ขออนุโมทนาบุญกับกรมการพัฒนาชุมชนที่สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจาก บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด บริษัท เจียไต๋ จำกัด และเครือข่าย OTOP ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ทูลถวายให้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกทรงประทานให้คณะสงฆ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) และครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในวันนี้ โดยทางคณะสงฆ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก จะร่วมกับข้าราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกรีบดำเนินการส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งและเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวแก่ประชาชนโดยเร็วเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พี่น้องในยามทุกข์ยากเพราะโรคระบาดโควิด 19″ พระราชรัตนสุธี กล่าว

Leave a Reply