นิสิต’มจร-มมร.จัดโครงการ น้ำใจไทยอีสาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที ประธานยุทธ์ศาสตร์โครงการน้ำใจไทอีสาน เปิดเผยว่า หลังจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและคาจิกิ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมอย่างหนักที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ขณะนี้ นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) และนิสิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายชมรมนิสิตไทยและนิสิตอาเซียนในวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ อาทิ องค์กรบริหารนิสิต สภานิสิต ชมรม ETEC คณะครุศาสตร์ มจร ชมรมนิสิตลาว MSMO และ Pa O Student Organization of MCU เป็นต้น จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง โครงการน้ำใจไทอีสานและร่วมเป็นคณะทำงานรวบรวมเงินและสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี

“นับจากตั้งศูนย์บริจาคที่องค์กรนิสิตและชมรมสหภูมิอีสาน มหาจุฬาฯ มียอดบริจาคในโครงการน้ำใจไทอีสาน ทั้งสิ้น จำนวน 227,503 บาท ในการนี้คณะกรรมการชมรมจะเดินทางไปมอบเงินบริจาค สิ่งของยังชีพ จำนวน 500 ถุง และเครื่องอุปโภคทั้งหมด อาทิ น้ำดื่ม 4,000 ขวด เสื้อผ้า และอุปกรณ์ซ่อมบ้าน โดยการประสานงานร่วมกันกับ มจร วิทยาเขตอุบลราชธานี ” พระปลัดอภิเชษฐ์ กล่าวและว่า

และเมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 24 กันยายน 2562 นี้ได้มีพิธีส่งกองคาราวานน้ำใจไทอีสานที่ลานพิธี อาคารวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร โดยมีพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและหลักสูตรสันติศึกษา มจร พร้อมด้วย พระมหาราชัน จิตฺตปาโล, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต , พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ผศ. ดร. รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา และ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ร่วมเป็นประธานในครั้งนี้

Leave a Reply