“ผลงานวิจัยม.สงฆ์ มจร”กระหึ่มที่อินเดีย โชว์ผลพบ”ฝึกสมาธิแบบอานาปนสติช่วย นร. ฉลาดทางอารมณ์ได้

วันที่ 28 ก.พ.2563 พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร. อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ที่เมือง Vijayawada Andhra Pradesh ประเทศอินเดีย โดยการจัดประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง Sir. C. R. Reddy Education Institutions, Eluru กับ IMRF Institute of Higher Education & Research,India จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Sir. C. R. Reddy Education Institutions, Eluru,India โดยที่ประชุมได้มอบรางวัลการวิจัยระดับดีเยี่ยมให้อาตมาโดยมีอธิการบดีของมหาวิทยาลัย Krishna เป็นประธาน มอบ

“การประชุมครั้งนี้ มีนักวิชาการจากประเทศอินเดีย มาเลเชีย เคนย่า และเยเมน เข้าร่วมประชุมมากกว่า 300 คน สำหรับประเทศไทยฝ่ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯได้ส่งบทความวิจัยเข้าร่ามนำเสนอ 3 เรื่องได้แก่ “การบูรณาการหลักธรรมเพื่อพัฒนาค่านิยมหลักของนักเรียน” “ผลการปฏิบัติสมาธิแบบอานาปานสติที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน” และ”การบำบัดพฤติกรรมทางความคิดและการสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ของประชาชน ”

“ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผลงานวิจัยเรื่อง “ผลการปฏิบัติสมาธิแบบอานาปานสติที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน” ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม จึงขออนุโมทนาคณะกรรมการจัดการประชุมที่เห็นประโยชน์จากการวิจัยครั้งนี้ ที่สำคัญเรายังได้รับเกียรติให้เป็น Key Note Address และนำเสนอผลการวิจัยในภาพรวมทั้ง3 เรื่องในครั้งนี้ด้วย ขณะเดียวกันยังมีผลงานวิจัยจากสถาบันรัชต์ภาคย์ โดย ดร.ญานกร โท้ประยูร ก็ได้รับรางวัล เช่นเดียวกัน” พระปลัดสรวิชญ์ กล่าว

Leave a Reply