“๖๐ ปี คณะครุศาสตร์ มจร”

“๖๐ ปี คณะครุศาสตร์ มจร”

สุวัฒนาคณะครุศาสตร์
ผลิตปราชญ์เมธีศรีสยาม
รุ่งเรืองโรจน์โชติรวีศักดิ์ศรีงาม
ครุธรรมมหาจุฬาเมธากร

๑ กรกฎาคม ๒๕๐๔
ทีปนีภาณุมาศประภัสสร
ปฐมบทปทิตตาบุณยากร
ปัญญาภรณ์ครุศาสตร์พัฒนา

“ภาควิชาหลักสูตรและการสอน”
เกียรติกำจร “ภาควิชาบริหารการศึกษา”
“ภาควิชาจิตวิทยา-
การศึกษาและการแนะแนว” แกล้วกล้าพล

คีตเพรงกาลพัลลภบรรจบศิลป์
พราวโสภิณปรัตยุบันสรรค์โกศล
๖๐ ปีครุศาสตร์วัฒนมงคล
ธราดลศยามนามบวร

ครุศาสตร์ ๖๐ ปีศรีมหาจุฬา
งามสง่าสูงยิ่งดังสิงขร
จำรูญศาสน์จำรัสอัษฎาพร
คู่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ

 

ประพันธ์โดย ผศ.ดร.พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร

Leave a Reply