“สมเด็จพระสังฆราช” ตั้ง “สุทธิพงษ์ จุลเจริญ” เป็นไวยาวัจกรของวัดราชบพิธฯ

         วันที่ 27 มิถุนายน 2564  วานนี้ (26 มิ.ย.64)  ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในฐานะเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้มอบคำสั่งแต่งตั้งแก่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่ง ไวยาวัจกร ฝ่ายบริหารงานสาธารณสงเคราะห์   ดังมีข้อความว่า

          อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 วรรคแรก แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 18 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และโดยอนุมัติของเจ้าคณะเขตพระนคร (ธรรมยุต)

          จึงแต่ตั้งให้  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ เป็นไวยาวัจกร ฝ่ายบริหารงานสาธารณสงเคราะห์ ฯ แต่งตั้ง ณ วันที่ 26 มิถุนายน พุทธศักราช 2564

          และในการเดียวกันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้แต่งตั้งให้ นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อดีตนักการเมืองชื่อดัง ดำรงตำแหน่งไวยาวัจกรของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามด้วย

         สำหรับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ เป็นชาวจังหวัดตราด  ถือว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่ง ที่สนองงานกิจการพระพุทธศาสนาและงานคณะสงฆ์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5,โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข,และล่าสุดโครงการ โคก หนอง นา ที่ดำเนินการร่วมกับพระภิกษุสงฆ์หลายจังหวัดในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนในสถานการณ์ที่ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤต จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

Leave a Reply