พิษโควิด-19! “พระพรหมบัณฑิต”กก.มส.ต้องบรรยายออนไลน์ แก่ผู้อบรมเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 26

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.20 น. พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. ราชบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้เมตตาบรรยายถวายความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26 ภาควิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก พระพุทธศาสนาเพื่อชาวโลก” ผ่านทางออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM จากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร – มายังศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

Leave a Reply