มจร.จับมือจีน  ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ พระธรรมาจารย์เต้าเจี่ยน (Most.Ven.Daojian) ประธานมูลนิธิ Huayan Foundation for culture and Education แห่งมณฑลฉงซิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดสัมมนาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 12 ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม คุ้มครองวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของโลก ไม่ว่าจะเป็นพุทธศิลปะ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและความเชื่อ ที่ส่งผลต่อความสงบร่มเย็น และสันติภาพของโลก

ในงานสัมมนาดังกล่าว ได้มีพระสงฆ์ นักวิจัย นักวิชาการทั้งชาวไทย จีน และนานาชาติ จำนวน 15 ประเทศ เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 450 รูป/คน โดยมีพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และพระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. เป็นผู้ดำเนินการจัดการสัมมนา ภายใต้การสนับสนุนจาก Huayan Foundation

หัวใจสำคัญของการสัมมนาครั้งนี้ คือ การยกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ให้ผู้คนดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และปกป้อง คุ้มครอง มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณค่าต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะจีน ไทย และอีกหลายประเทศต่างก็มีมรดกทางวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เป็นมรดกโลก จึงสมควรมึแนวทางในการอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์ เช่น เพื่อการท่องเที่ยว การศึกษาประวัติศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

นอกจากนี้ พระธรรมวัชรบัณฑิต ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพระธรรมจาริกที่ปฏิบัติหน้าที่ในพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งพระธรรมจาริก เป็นโครงการของคณะสงฆ์ไทยที่ได้ดำเนินการให้พระสงฆ์ได้ขึ้นไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง ส่งเสริมการศึกษา และการพัฒนาสังคมให้กับประชาชนบนพื้นที่สูง จำนวน 16 จังหวัดภาคเหนือ นับตั้งแต่ปี 2505 จนถึงปัจจุบัน โดยมีอาศรมจำนวน 300 กว่าแห่ง

ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระธรรมจาริก เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคมในถิ่นทุรกันดารสืบต่อไป

Leave a Reply