Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_1462_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1924
วธ. จัดประชุมผู้ประกอบการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ให้เน้นปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด - TheBuddh.com

วธ. จัดประชุมผู้ประกอบการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ให้เน้นปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติ เพื่อผ่อนคลายและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการประกอบกิจกรรม ด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ระยะที่ ๒ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) คือ ข้อ ๓ (๑) จ.การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ซึ่งเมื่อรวมคณะทำงานหน้าฉากและทุกแผนกแล้วต้องมีจำนวนไม่เกินห้าสิบคน และต้องไม่มีผู้ชมเข้าร่วมรายการ โดยข้อกำหนดดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไปนั้น

นายอิทธิพล กล่าวว่า ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด รวมทั้งปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม กระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการผ่อนปรนการดำเนินกิจการด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพิ่มเติม ให้กับผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และโทรทัศน์ อาทิ สมาคมผู้บริหารการผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ผู้สร้าง ผู้กำกับภาพยนตร์ และสื่อโทรทัศน์ กว่า ๔๐ หน่วยงาน เข้าร่วมรับฟัง โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมชี้แจงให้ความรู้ภาพรวมมาตรการผ่อนปรนการดำเนินกิจการด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และมีนายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมให้ความรู้เรื่องมาตรการด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการชี้แจงการใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะ เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์วีดิทัศน์และโทรทัศน์ สามารถลงทะเบียนได้อย่างถูกต้อง เพื่อจะได้ติดตามและประเมินผลต่อไป

หลังจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจะเร่งจัดทำคู่มือ “การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจกรรมและกิจการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับกิจการถ่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์” และจะมอบให้กับผู้ประกอบการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และในวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองถ่ายละครโทรทัศน์ ณ ACT Studio ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ณ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอนเทอร์ เทนเมนท์ ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ และเน้นย้ำการดำเนินกิจการตามข้อกำหนดและมาตรการอย่างเคร่งครัดต่อไป

—————————–

 

Leave a Reply


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_1462_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1924