‘เทวัญ’มอบนโยบายพศ.10ข้อแนะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำBig Dataบริการคณะสงฆ์

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม เพจพรรคชาติพัฒนา ได้โพสต์ภาพและข้อความว่า เช้านี้ (16ส.ค.62)นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธงชัย ลืออดุลย์ เลขานุการรัฐมนตรี นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษา และ นางสาวเยาวภา บุรพลชัย คณะทำงานรัฐมนตรี เดินทางไปที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม สักการะองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ถวายดอกไม้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้การต้อนรับ และประชุมกับ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ โดยเปิดเผยว่า ให้นโยบายทำให้พุทธศาสนาเป็นหลักในการพัฒนา สร้างความศรัทธาประชาชน พัฒนาให้วัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม ศาสนา

โดยนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.สำนักนายก ได้มอบนโยบายแนวทางการทำงานที่สอดคล้องกับรัฐบาล 10 ประการดังนี้

ข้อ 1. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาได้ช่วยกันเผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความจงรักภักดี มีความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นจริง เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาสร้างความรัก ความสามัคคี ของคนในชาติ และให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีวินัย รู้จักหน้าที่ เพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศชาติ

ข้อ 2. เพื่อให้มีการศึกษาเรื่องหลักธรรมคำสั่งสอน ของพระพุทธศาสนาอย่างเข้าถึงแก่นอย่างแท้จริง สามารถนำไปเผยแผ่ต่อพุทธศาสนิกชน และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ เราต้องมีการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชน เยาวชนทั่วไปให้ทั่วถึง มีการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างจริงจัง ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 ที่ประกาศใช้เมื่อ 15 เมษายน ที่ผ่านมา เพื่อให้การศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นไปตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โบราณราชประเพณี และมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร มีการนำหลักธรรมมาใช้ให้เกิดการพัฒนาด้านจิตใจ และปัญญา และมีการศึกษาพระธรรมวินัยให้ถูกต้อง เป็นที่เลื่อมใสแก่พุทธศาสนิกชน และเพื่อให้พุทธศาสนิกชน นำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเกิดประโยชน์ ผมจึงขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาได้มีการดำเนินการ และประสานงานในขั้นตอนต่างๆ และรายละเอียดตามที่ปรากฏใน พรบ. เช่น ประสานการดำเนินการกับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม เพื่อมากำหนดนโยบาย มาตรฐานต่างๆของหลักสูตร ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ อัตรากำลัง งบประมาณ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การศึกษาพระปริยัติธรรมบรรลุเป้าหมาย คือ การเป็นศาสนทายาทที่ดีของพระพุทธศาสนา และพลเมืองที่ดีของสังคม นอกจากนั้น ก็ต้องมีการส่งเสริมการเรียนธรรมศึกษาแก่ประชาชนและเยาวชนทั่วไป ควบคู่กันไป ให้แพร่หลายในสถานศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ข้อ 3. ในอดีต วันที่บ้านเมืองของเรายังไม่ได้มีการพัฒนาเท่าทุกวันนี้ สังคมไทยได้อาศัยวัด เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในระดับชุมชน ในชนบท วัดได้ให้การอบรม การศึกษา วัดเป็นศูนย์รวมนันทนาการ การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ วัดจึงเป็นที่รวมของคนไทย เป็นบ่อเกิดแห่งความรัก ความสามัคคี ความรักชาติบ้านเมือง ผมอยากให้มีการส่งเสริมให้วัด เข้ามามีบทบาท เพื่อให้เป็นที่พึ่งของสังคมมากขึ้นเหมือนอดีต เป็นศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณของชาวพุทธ เป็นที่พึ่งทางใจ อบรมสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ห่างไกลจากยาเสพติด วัดเป็นที่รวมแห่งความรัก ความสามัคคีของคนไทย ฉะนั้นเราต้องช่วยกันพัฒนา วัดวาอารามให้สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบ มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อให้บริการแก่ชาวพุทธในการปฏิบัติตามศาสนพิธี และยังสามารถพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนา ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมใน หมู่นักท่องเที่ยว สามารถสนับสนุนนโยบายด้านการท่องเที่ยวเมืองหลัก และเมืองรองของรัฐบาล วัดจึงช่วยเรื่องเศรษฐกิจให้กับประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

ข้อ 4. นอกจากการศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาภายในประเทศแล้ว การให้ความรู้ ความเข้าใจแก่นแท้ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศก็มีความสำคัญ การส่งเสริมภารกิจของพระธรรมทูตในประเทศและต่างประเทศ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ก็จะเป็นการสนับสนุนนโยบายด้านนี้ จะเป็นการนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนาสู่สากล สร้างสันติสุขสู่สังคมโลก สร้างภาพลักษณ์ของความเป็นเมืองพุทธของไทยสู่นานาชาติ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศด้านเศรษฐกิจได้ด้วย

ข้อ 5. ส่งเสริมและให้ความอุปถัมภ์ บูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆ โดยเฉพาะวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี วัดที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการรวมพลังศรัทธาพุทธศาสนิกชน ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกัน เพื่อถวายเป็นราชกุศล รวมทั้งการให้ความอุปถัมภ์วัดที่ขาดแคลน และอยู่ในท้องถิ่นกันดาร อาคารเสนาสนะชำรุด ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการบูรณะและดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธ เราจึงควรสนับสนุนและให้ความอุปถัมภ์ เพื่อให้วัดเป็นที่พึ่งของคนในชนบท และผู้สูงอายุ ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอีกด้วย

ข้อ 6. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนใน 3 จังหวัดภาคใต้ ที่ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบ และมีผลกระทบกับพระภิกษุสงฆ์ ควรให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองแก่พระภิกษุ สามเณร และชาวพุทธ โดยร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ศอบต. หน่วยงานความมั่นคง ในการสอดส่องดูแล เอาใจใส่ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นแก่วัด และสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนาและศาสนิกชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ความสงบเรียบร้อยกลับคืนมา

ข้อ 7. เพื่อเพิ่มพูนพลังศรัทธา พลังชาวพุทธ เพื่อเป็นพลังสามัคคีของคนไทยทั้งชาติ ควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และในโอกาสวันสำคัญของชาติ เพื่อความเป็นมงคล ความสุข เป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และใช้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา รวมดวงใจของคนไทย ให้มีความรักชาติ รักศาสนา รักสถาบันพระมหากษัตริย์

ข้อ 8. พุทธมณฑล เป็นสถานที่สำคัญที่บ่งบอกความเป็นเมืองพุทธ ความเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาของประเทศไทย ควรที่จะต้องมีการพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษา สถานที่ต่างๆในบริเวณพุทธมณฑลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางพุทธศาสนาได้ครบถ้วน เช่น หอสมุดพระพุทธศาสนา พิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา อาคารปฏิบัติธรรมต่างๆ เป็นต้น ส่งเสริมให้พุทธมณฑลมีการบริหารจัดการที่ดี ควรมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงกับชาวพุทธนานาชาติ พระธรรมทูตนานาชาติ การจัดประชุม มีกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างศักยภาพให้พุทธมณฑล เป็นสถานที่สำคัญของโลกด้านองค์ความรู้ของพระพุทธศาสนาที่มีความหลากหลาย เพื่อความเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา

ข้อ 9. เพื่อให้เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และมิให้เกิดกรณีใดๆที่อาจสร้างความเสื่อมศรัทธา สำนักงานพระพุทธศาสนาควรมีความร่วมมือกับคณะสงฆ์ สนับสนุนให้เจ้าคณะ พระสังฆาธิการ เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ ได้เข้มงวดกวดขัน ใหัพระภิกษุสามเณรในปกครอง ได้ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งคำสั่งและระเบียบมหาเถรสมาคม โดยเน้นการประพฤติปฏิบัติ เพื่อสร้างศรัทธาแก่ประชาชน โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาให้ความสนับสนุน ช่วยเหลือ รวมทั้งการรับทราบข้อมูลร้องเรียนที่ได้รับจากประชาชน เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

ข้อ 10. การทำงานของสำนักงานพระพุทธศาสนานั้น จะต้องประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะสงฆ์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำนักงานพระพุทธศาสนาก็ควรที่จะต้องมีความพร้อมในเรื่องงบประมาณ กำลังคน อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงรวดเร็ว การจัดทำเรื่อง Big Data หรือฐานข้อมูลของวัด ที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ

ศาสนสมบัติของวัด ฌาปนสถาน สถานปฏิบัติธรรม สถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนา ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และสะดวกในการเข้ามาใช้บริการ รวมทั้งฐานข้อมูล เพื่อประโยชน์ด้านการวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้เจ้าคณะสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ในการบริหารงานของคณะสงฆ์ด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาควรต้องให้การสนับสนุน และส่งเสริมการปกครองของคณะสงฆ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ของเจ้าคณะหนใหญ่ เจ้าคณะภาค แม่กองธรรม แม่กองบาลี แม่กองพระธรรมทูตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้สำนักงานมีความเพียงพอของสถานที่และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ด้านจัดเก็บข้อมูล เอกสาร บุคคลากร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของคณะสงฆ์ในการปฏิบัติตามนโยบายของมหาเถรสมาคม

Leave a Reply