ประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ “ห่วงพระสงฆ์เรื่อง การทำบัญชีวัด”

              เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563  ที่ผ่านมา ณ วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ.เมือง จ.สกลนคร นายไชยา พรหมา ส.ส.พรรคเพื่อไทย จ.หนองบัวลำภู ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ นายนิยม เวชกามา ส.ส.พรรคเพื่อไทย เขต 2 จ.สกลนคร เป็นประธานสัมมนาพระสงฆ์การบูรณาการในกิจการพระพุทธศาสนา โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตยมิตรวิทยาราม รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิธี  และมีพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุม เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะสงฆ์กว่า 800 รูป ใน จ.สกลนคร รวม 18 อำเภอ เข้าร่วมการสัมมนา และรวมทั้งมีพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วยจำนวนมาก

              สำหรับผู้ร่วมสัมมนาอภิปรายประกอบด้วย พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  มจร  นายสุทิน คลังแสง ส.ส.พรรคเพื่อไทย จ.มหาสารคาม นายอดิศร เพียงเกษ โฆษกผู้นำฝ่ายค้าน นายพายัพ ชินวัตร อดีต ส.ส.เชียงใหม่

               ทั้งนี้ คณะกมธได้ตระหนักถึง ความสำคัญของสถาบันวัดและพระสงฆ์ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศ วัดถือเป็นศูนย์รวมและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนคนไทยทุกคน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัดและพระสงฆ์ยังมีบทบาทเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของคนในสังคม พระสงฆ์นอกจากจะมีบทบาทเป็น ผู้นำทางพระสงฆ์ เป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณ คุณธรรม และจริยธรรมของคนในสังคม

                 ทางด้าน นายไชยยา พรหมา ประธาน กมธ. กล่าวว่า จากการจัดสัมมนาแนวทางการส่งเสริมพระพุธศาสนาในครั้งนี้ เพื่อหาทางแก้ไขกรณีพระที่ถูกเอาเปรียบทางด้านการดำเนินคดีความร่วมถึงทำความเข้าใจในกรณีพิพาทในห่วงที่ผ่านมาเช่น กรณีเอาผิดพระกรณีเงินทอนวัด เราต้องการรับฟังปัญหาจากคณะสงฆ์โดยตรงเพื่อให้พระสงฆ์ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการงบประมาณแผ่นดิน ในการจัดการกิจการคณะสงฆ์และกิจการในพระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยั่งยืนพระสงฆ์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดทำบัญชี ติดตาม และการบริหารงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ และ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมาธิการกับคณะสงฆ์ ในด้านการ บูรณาการงบประมาณแผ่นดิน

***********************

Leave a Reply