เปิดรับสมัครแล้ว!ป.ธ.9 ศึกษาต่อ ป.เอกได้ ที่ ‘มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส’

วันที่ 17 เม.ย.2562 2562 รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล อาจารย์ผู้ออกแบบพัฒนาซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ภาษาบาลี มหวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย( มจร) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติรับรองร่างพระราชบัญญัติพระปริยัติธรรมด้วยมติเป็นเอกฉันท์ และเมื่อวันที่ 16 เม.ย.2562 ราชกิจจานุเบกษาลงประกาศแล้วและให้มีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติพระปริยัติธรรมฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.2562 2562 เป็นต้นไป

นับเป็นศักราชใหม่แห่งวงการคณะสงฆ์ไทย เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่โบราณราชประเพณี สถาบันพระพุทธศาสนามีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาของชาติมาโดยตลอด ซึ่งคณะสงฆ์ได้ดำเนินการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมอันเป็นส่วนเฉพาะของการศึกษาของคณะสงฆ์ควบคู่กันไปกับการศึกษาวิชาสามัญ

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้วยดีจากภาครัฐ และสามารถบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์และของชาติได้เป็นอย่างดี จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ขณะนี้การศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์มีกฎหมายรับรองการบริหารจัดการด้านการศึกษาสำหรับพระสงฆ์ตามที่ปรากฏนั้น ทางด้านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ ที่รัฐได้ตราพระราชบัญญัติสำหรับมหาวิทยาลัยสงฆ์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ก็ได้ดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัย การบริการจัดการ ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดทำพัฒนาหลักสูตรรองรับผู้จบการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ เข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี โท เอก หลายสาขาวิชา

รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล กล่าวว่า สำหรับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีชั้นสูงสุด คือ ป.ธ.9 ที่มีการกำหนดวิทยฐานะเทียบเท่าปริญญาตรี ตามที่ทราบแล้วนั้น มหาวิทยาลัยสงฆ์ มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาเพิ่มวุฒิ จัดทำพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้จบเปรียญธรรม 9 ประโยค ดังมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่กำหนดให้มีโครงสร้างหลักสูตร รับผู้จบเปรียญ 9 เข้าเรียนต่อปริญญาเอกได้ ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวนี้ ก็เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. ทุกประการ

ดังนั้น มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการนี้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ในปีการศึกษา 2562 นี้ สามารถติดต่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


Leave a Reply