มติ มส. แต่งตั้ง พระสังฆาธิการหลายตำแหน่ง รวมทั้งต่ออายุ “เจ้าคณะภาค9”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม  โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น คณะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคมหลายมติด้วยกัน โดยเฉพาะการแต่งตั้งพระสังฆาธิการ มีรายละเอียด ดังนี้

 ๑. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัด พระอารามหลวง ดังนี้ แต่งตั้งให้ พระเทพวิสุทธิคุณ (ถนอม) ชินวํโส อายุ ๗๓ พรรษา ๕๓ วัดหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง

๒. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ ดังนี้

      -พระครูโกศลสมณคุณ (แสวง) โชติปริเยสโน อายุ ๗๙ พรรษา ๔๑ เจ้าคณะตำบลในเมือง (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดอรุณรังษี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย (ธรรมยุต)

๓. มติมหาเถรสมาคมเห็นชอบ เรื่อง การขอยกพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ จำนวน ๒ รูป ดังนี้

      -พระครูขันดิธรรมานันท์ อายุ ๘๐ พรรษา ๓๖ วัดห้วยเนียง ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เจ้าคณะอำเภอบางแก้ว ขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

      -พระครูพิศาลประชาทร อายุ ๔๑ พรรษา ๑๘ วัด กม. ๒๖ ใน ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เจ้าคณะอำเภอบันนังสตา ขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา

 ๔. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ จำนวน ๑ รูป ดังนี้

       -พระครูสถิตสารคุณ (ณรงค์ศักดิ์ ฐิตสาโร) อายุ ๖๑ พรรษา ๔๒ เจ้าอาวาสวัดหนองผาขาว ตำบลน้ำดิบ  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำดิบ

      -อนุมัติ เรื่อง การเสนอขอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล และที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ

ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ จำนวน ๑๐ รูป

 ๕. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ รูป ดังนี้

      -พระครูสิริพัชโรภาส (สมควร ธีรสาโร) อายุ ๗๑ พรรษา ๔๘ เจ้าอาวาสวัดซับสมอทอด ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าคณะอำเภอบึงสามพัน ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่กำกับดูแลที่พักสงฆ์

 ๖. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ดังนี้

      -พระมงคลรัตนาภรณ์ (จันทร์แก้ว) จนฺทรตโน อายุ ๗๐ พรรษา ๕๐ วัดพรหมวงศาราม แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดพรหมวงศาราม รองเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพรหมวงศาราม ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตพญาไท

      -พระครูอาทรปทุมกิจ (ดำรง) อคฺควโร อายุ ๗๓ พรรษา ๔๗ วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบัวแก้วศรัทธาธรรม ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตคลองสามวา

๗. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด ดังนี้

      -พระมหาสมภพ ฉายา สมภทฺโท อายุ ๕๘ พรรษา ๓๖ วัดชากขุนวิเศษ ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชากขุนวิเศษ และเจ้าคณะอำเภอแกลง ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดระยอง

      -พระครูมุนินท์จริยานุรักษ์ (สุรพล) สุรพโล อายุ ๕๙ พรรษา ๓๘ วัดแหลมมะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแหลมมะขาม และเจ้าคณะอำเภอเกาะช้าง ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดตราด

๘. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๘ ภาค ๙ ภาค ๑๐ ภาค ๑๑ และภาค ๑๒ จำนวน ๑๕ รูป

      -อนุมัติเรื่อง การเสนอขอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๘ ภาค ๙ ภาค ๑๑ และภาค ๑๒ จำนวน ๑๒ รูป

      -อนุมัติ เรื่อง การเสนอขอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด จำนวน ๑๒ รูป

      -อนุมัติ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๘ ภาค ๙ ภาค ๑๑ และภาค ๑๒ จำนวน ๗ รูป

 ๙. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอขอให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๙ ต่อ อีก ๒ ปี เป็นกรณีพิเศษ

ภาพ/ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply