มทร.ธัญบุรีเปิดภาคการศึกษาใหม่! นิมนต์พระ’มจร’รับบบิณฑบาต

1,143 Views

เมื่อเวลา 06.00น.วันที่ 28 มิ.ย.2562 พระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) มอบหมายให้พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร นำผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนิสิต มจร จำนวน 69 รูป รับบิณฑบาต ที่หอพระพุทธพิริมงคล ฉลองศรัทธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.) โดยการประสานและนิมนต์จากผศ.ดร.ณัฐ แก้วสกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เนื่องในวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

Leave a Reply