“ชวน” อดีตเด็กวัดวอนวัดแผ่พุทธเชิงรุก ตอบโจทย์ปัญหาชุมชนและสังคมไทยให้ได้

เสียงจากห้องเรียนธรรมศาสตร์เพื่อสังคม! “ชวน” อดีตเด็กวัดวอนวัดแผ่พุทธเชิงรุก ตอบโจทย์ปัญหาชุมชนและสังคมไทยให้ได้

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้รับเชิญจากหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่น 19 โดยมี ศ.ดร.นรนิติ เศรษฐบุตร อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาในหลักสูตรฯ ร่วมฟังมุมมองของประธานรัฐสภาที่มีต่อสังคม และการเมือง ทั้งนี้ได้ย้ำตอนหนึ่งว่า รัฐธรรมฉบับปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกง เพราะสังคมเจ็บปวดการสถานการณ์การทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้จึงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตของนักการเมือง และองค์กรต่างๆ ในสังคมไทย

ตอนหนึ่งของการบรรยายนายชวนได้ตั้งคำถามต่อบทบาทวัดว่า “ทำอย่างไรวัดต่างๆ ในพระพุทธศาสนาจะเข้ามาช่วยทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ชุมชน และสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแปรหลักคำสอนลงสู่ภาคการปฏิบัติในวิถีชีวิตจริงของผู้คนได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น หากวัดสามารถตอบโจทย์ปัญหา และความมุ่งหวังของสังคมไทยที่มีต่อวัดได้อย่างทันต่อความต้องการ เชื่อมั่นว่า วัดจะยังคงมีคุณค่าและความสำคัญต่อสังคมไทยต่อไป..”

ทั้งนี้นายชวน หลีกภัย เป็นชาวจังหวัดตรัง เคยพักอาศัยอยู่ ณ วัดอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย ในฐานะเด็กวัด เป็นระยะเวลา 8 ปี เพื่อศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นนายกรัฐมนตรี 2 สมัย เป็นนักการเมืองที่มักจะย้ำเสมอว่า ผมไม่เคยใช้เงินซื้อเสียงเข้าสภาผู้แทนราษฏร

Leave a Reply