“เพชรวรรต”งงมาก “พศ.”ไม่ยื่นขอจัดสรรงบฯ2565 ตาม”พ.ร.บ.พระปริยัติฯ”

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 ที่วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทราษฎร เข้าร่วมประชุมหารือ กับพระมหาสมเกียรติ สิริอรุโณ ผู้อำนวจการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 5 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน)


ดร.เพชรวรรต กล่าวว่า ได้รับการประสานจากพระมหาสมเกียรติ เพื่อที่จะมายื่นหนังสือถึงตน แต่ตนเห็นว่าด้วยความเป็นพระสงฆ์ ตนจึงขอเข้าไปกราบนมัสการและรับเรื่องร้องเรียนที่วัดดีกว่า จึงกำหนดรับเรื่องร้องเรียนที่วัดสวนดอก ซึ่งมีประเด็นสำคัญในหนังสือเพื่อขอให้เร่งรัดติดตามความคืบหน้า โดยระบุว่า “คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ ขอความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านให้ช่วยเร่งรัด ติดตาม ความคืบหน้า การบรรจุ แต่งตั้ง จศป. (เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม) ตามบทเฉพาะกาล ข้อ 58 แห่งข้อบังคับ กศป. ว่าด้วย กบป. พ.ศ. 2563 และการอนุมัติเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อการเข้าสู่ตำแหน่งด้วยการบรรจุ แต่งตั้ง ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้”

ดร.เพชรวรรต กล่าวด้วยว่า ในประเด็นการยื่นของบประมาณตาม พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 ตนคิดว่าได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ได้รับเอกสารจึงได้ประสานงานไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปรากฏว่าไม่สามารถทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายและยื่นสู่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ทัน พอทราบข่าวตนก็ถึงกับอึ้ง เพราะ พ.ร.บ.พระปริยัติธรรม มีมากว่า 2 ปีแล้ว แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบได้ ทำให้พระสงฆ์ต้องรอไปอีก 1 ปี ทั้งนี้ตนจะเร่งประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงต่อ คณะกรรมาธิการฯ เพื่อหาทางออกต่อไป

Leave a Reply