ครอบครัวสันติภาพสาธุดังๆ! “พระมหาไพรวัลย์-พระมหาสมปอง” สมัครเรียนออนไลน์ ป.เอก สันติศึกษา”มจร”

วันที่ 18 มิ.ย.2563 พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยินดีต้อนรับพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระสงฆ์นักเทศน์ นักบรรยายธรรมะเดลิเวอรี่ และพระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ พระสงฆ์นักเขียนที่มีผู้ติดตามผลงานจำนวนมาก ได้สมัครเรียนออนไลน์ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา รุ่นที่ 5 ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ เพื่อนำเครื่องมือไปบูรณาการในการทำงานด้านพระพุทธศาสนาและสังคมต่อไป

หลักสูตรสันติศึกษาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นที่เรียบร้อย จึงเปิด 3 หลักสูตร เพื่อตอบโจทย์ระดับผู้บริหาร คนทำงาน ผู้ต้องการเครื่องมือทำงานเพื่อเกิดสันติสุขในทุกมิติของชีวิตและการทำงาน พร้อมบุคคลผู้ค้นพบสันติภาพภายใน ซึ่งนำไปสู่ความสุข และสร้างสันติภาพภายนอกด้วยการออกไปทำงานรับใช้เพื่อนมนุษย์นำไปสู่การเสริมสร้างสังคมสันติสุข ประกอบด้วย

หลักสูตรแผน 1.1 เหมาะสำหรับผู้บริหาร และผู้นำด้านสันติภาพ ใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท โดยศึกษา 5 รายวิชา มุ่งวิจัยเพื่อสร้างสันตินวัตกรรมในพื้นที่จริง

หลักสูตรแผน 1.2 เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสันติภาพ โดยใช้วุฒิปริญญาตรีสมัครเรียนระดับปริญญาเอก ต้องผ่านการทำงานด้านสันติภาพอย่างน้อย 10 ปี ต้องศึกษา 5 รายวิชา แล้วทำดุษฎีนิพนธ์เพื่อสร้างสันตินวัตกรรมในชุมชน องค์กร และสังคม

หลักสูตรแผน 2.1 เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่มุ่งพัฒนาทั้งแนวคิดและปฏิบัติการเพื่อสันติสันติภาพ โดยใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องศึกษา ๑๒ รายวิชา แล้วทำดุษฎีนิพนธ์เพื่อสร้างสันตินวัตกรรมในชุมชน องค์กร และสังคม

พระปราโมทย์ กล่าวด้วยว่า หลักสูตรสันติศึกษา มจร ได้รับความเมตตาอย่างยิ่ง จากพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.กรรมการมหาเถรสมาคม อดีตอธิการบดี มจร และพระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา ซึ่งมีพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และรับผิดชอบหลักสูตร พร้อมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

Leave a Reply