มจร ดีเดย์ตั้งศูนย์โรงทาน 4 ภาค

        เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (13 พ.ค.63) ณ  มณฑลพิธีหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย  พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พระเทพปรวเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้ทำพิธีมอบปัจจัย เครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) และมอบวัตถุดิบเครื่องปรุงอาคารเข้าโรงครัว เพื่อนำไปถวายพระภิกษุ -สามเณร และมอบให้ประชาชนตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

       ในการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ถุงยังชีพ และวัตถุดิบเครื่องปรุงอาหารในครั้งนี้นั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ดำเนินการตั้งศูนย์โรงทาน ดังนี้

  1. ภาคกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  2. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพระเยา

  3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

  4. ภาคใต้ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นอกจากนี้ได้ยังมอบถุงยังชีพและเงินให้กับคณะสงฆ์อำเภอวังน้อยจังหวัด  ดังนี้ 

  1. เจ้าคณะเภอวังน้อย 20,000 บาท

  2. เจ้าคณะตำบล 4 ตำบล ๆละ 10,000 บาท

  3. วัดจำนวน 25 วัด ๆละ 5,000 บาท

สำหรับองค์กรภาครัฐในพื้นที่ ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม ดังนี้

  1. สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังน้อย จำนวน 10,000 บาท

  2. โรงพยาบาลวังน้อย จำนวน 20,000 บาท

  3. อบต.ตำบลลำไทร จำนวน 20,000 บาท

     สำหรับวิทยาลัยสงฆ์ที่ร่วมจัดตั้งโรงทานในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแห่งละ 50,000 บาท

         พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าวว่า  การมอบเครื่องอุโภค บริโภคและถุงยังชีพในวันนี้ ก็เพื่อสนองพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สนองนโยบายของมหาเถรสมาคม เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ซึ่งปัจจุบันได้รับผลกระทบอย่างขว้างขวาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของคณะสงฆ์ จึงอยากจะแบ่งเบาภาระของประชาชนบ้าง จึงได้ดำเนินการดังกล่าว

         “..สำหรับถุงยังชีพและเครื่องอุปโภค บริโภคเหล่านี้ ส่วนหนึ่งได้รับการการบริจาคทั้งจากคณะสงฆ์และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป  การมอบให้ในวันนี้แม้จะช่วยเหลือได้ไม่มาก แต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พอบรรเทาความเดือดร้อนของพระภิกษุ-สามเณร และประชาชนได้บ้าง ช่วงนี้จึงขอให้ทุกท่านจงมีสติและเข้มแข็ง สู้ภัยที่เกิดจากเชื้อไวรัสนี้และผ่านไปด้วยกัน…”  พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวทิ้งท้าย

           ********************

 

 

 

Leave a Reply