ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดอบรม “ข้าราชการต้นแบบอำเภอนำร่อง ระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” เพื่อทำงานร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่ายในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

วันที่ 6 ส.ค. 65  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่อง ระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ นางสาวอรอุมา วรแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันดำรงราชานุภาพ นายอำเภอและทีมภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 900 คน ร่วมรับฟัง

     นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเปรียบเสมือนเป็นบุคคลต้นแบบ ที่กระทรวงมหาดไทย มุ่งหวังให้เป็นต้นแบบของการทำงาน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้ง 7 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาคีราชการ ภาคีผู้นำศาสนา ภาคีวิชาการ ภาคีเอกชน ภาคีประชาชน ภาคีประชาสังคม และภาคีสื่อสารสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกระทรวงมหาดไทย มีหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ที่สามารถร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ได้ และมีบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ อยู่ในพื้นที่ 76 จังหวัด 878 อำเภอ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ เป็นผู้นำทีม และเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุดในการดำเนินการ เป็นโซ่คล้องเชื่อมโยงการนำนโยบายของรัฐบาล และทุกกระทรวง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ (Area Based) อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพื่อเพิ่มความเข้มข้น มุ่งมั่น โดยมีความปรารถนาอันแรงกล้า (Passion) และได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล ให้ไปช่วยเป็นผู้นำในท้องที่ ทำให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน เพื่อที่จะทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน

     นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดของการฝึกอบรม คือ การปลุกไฟในตัวผู้เข้าฝึกอบรม ให้มีพลังในการขับเคลื่อนอุดมการณ์ มีแรงปรารถนาในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี มีจิตใจที่ฮึกเหิม กล้าตัดสินใจ เด็ดเดี่ยว มั่นคง ซึ่งแสดงออกถึงภาวะผู้นำ ที่มุ่งมั่น ทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญ และในฐานะผู้นำ สิ่งที่คู่กับผู้นำอยู่เสมอ คือต้องมีทีม โดยผู้ที่มาอบรมในหลักสูตรนี้ มีผู้นำทีมเป็นท่านนายอำเภอ และทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนี้ โปรดภูมิใจว่าท่านคือดาวดวงเด่นของหน่วยงาน ที่ได้ถูกคัดเลือกมาแล้ว ผ่านกระบวนการ CAST (Change Agents for Strategic Transformation) เพื่อนำไปสู่การ Change for good ซึ่งเป็นอุดมการณ์ของผู้ที่มีและจิตเสียสละ มุ่งมั่น ตั้งใจ และต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีคุณภาพ พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความยั่งยืน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา และทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สนองพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

     “ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ในการสร้างทีมให้เหนียวแน่น นำสิ่งที่ดีไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภารกิจ ตามแนวทางการทำงานแบบสืบสานและถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อ Change for good และให้ยึดมั่นในอุดมการณ์เดียวกัน ในการตอบแทนคุณแผ่นดิน ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย

Leave a Reply