“มจร”จับมือพระสงฆ์เวียดนามในสหรัฐอเมริกา เปิดหลักสูตรสติออนไลน์ระยะสั้น

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ธรรมปฏิสันถารพระรตนคุณะมหาเถระ เจ้าอาวาสวัดฮวง เด๋า (Huong Dao) ดัลลัส รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งมอบพระพุทธศาสนาสู่ชุมชนชาวเวียดนามในสหรัฐอเมริกา โดยมีพระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร และคณะ ได้อำนวยความสะดวกในระหว่างการเดินทางมาประเทศไทยในครั้งนี้ ซึ่งมีการปรึกษาแนวทางเพื่อยกระดับความร่วมมือกับพระสงฆ์เถรวาทจากประเทศเวียดนาม ทั้งที่อยู่ในประเทศเวียดนาม และสหรัฐอเมริกา

นำโดยพระสุธรรมวงศ์ วิ. (ฟาตอง ธมฺมวํโส) เจ้าอาวาสวัด จั๋ว เฮียน คง, เมืองเว้, ประเทศเวียดนาม พระปัญญาการะ, รองเจ้าอาวาสวัด จั๋ว ฮวง เด๋า วิปัสสนา ภาวนา, ดัลลัส, เท็กซัส, สหรัฐอเมริกาและ พระธรรมมิโก, วิปัสสนาจารย์วัด จั๋ว ฮวง เด๋า วิปัสสนา ภาวนา, ดัลลัส, เท็กซัส, สหรัฐอเมริกา โดยจะมีการจัดหลักสูตรสติออนไลน์ระยะสั้น รวมถึงเปิดพื้นที่ให้คนเวียดนามในอเมริกา และชาวอเมริกาได้ศึกษาปริยัติและการปฏิบัติผ่านวัดแห่งนี้ ถือว่าเป็นการยกระดับภายใต้ว่า Partnership for the future of Buddhism in US หุ้นส่วนเพื่ออนาคตของพระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา

จากนั้น พระเดชพระคุณ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของ มจร กล่าวต้อนรับพระรตนคุณะมหาเถระ เจ้าอาวาสวัดฮวง เด๋า (Huong Dao) ดัลลัส รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกาและเปิดวีดีทัศน์ประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมต้อนรับอย่างอบอุ่นในฐานะพระมหาเถระที่มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา

จากนั้นพระเดชพระคุณ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระรตนคุณะมหาเถระ เจ้าอาวาสวัดฮวง เด๋า (Huong Dao) ดัลลัส รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน พร้อมในปี 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาจุฬาฯ จะเดินทางไปวัดฮวง เด๋า (Huong Dao) ดัลลัส รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมงานกันต่อไป

Leave a Reply