พระฝรั่งถ่ายทอดเคล็ดลับแผ่พุทธ โดนใจชาวตะวันตก กับนิสิต’IBSCมจร’

พระชาวฝรั่งเศส-อเมริกา ถ่ายทอดเคล็ดลับแผ่พุทธให้โดนใจชาวตะวันตก กับนิสิตวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ‘มจร’ ว่าที่ธรรมทูตมอบพุทธปัญญาแก่สังคมโลก

วันที่ 27 กันยายน 2562 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษาและวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ(IBSC)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า ในฐานะผู้บริโภคมีความต้องการเสพพระพุทธศาสนาระหว่างชาวตะวันตกทั้งยุโรป อเมริกา และชาวตะวันออกนั้นมีความแตกต่างกันเพราะบริบทและวิถีที่แตกต่างกัน คำถามจึงย้อนกลับมาหาผู้ที่ผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการ รวมไปถึงเซลล์ว่า จะตอบโจทย์ (Solutions) ของผู้บริโภคอย่างไร? จึงจะโดนหรือปัง!


ดร.พระที ธรรมรัตนะจากประเทศฝรั่งเศส และดร.พระเจา จู จากอเมริกา ทั้ง 2 รูปมีสัญชาติประเทศศรีลังกา แต่เดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยโซบอน ประเทศฝรั่งเศส จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จึงทำให้เข้าใจว่าชาวตะวันตกต้องการพระพุทธศาสนาแบบใด?

“IBSC ตระหนักรู้คุณค่าดังกล่าวจึงได้นิมนต์พระทั้ง 2 รูป เดินทางมาถอดบทเรียนให้กับนิสิต IBSC ในวันที่ 27ก.ย.2562นี้ เพื่อว่าวันหนึ่งนิสิตเหล่านี้จะทำหน้าที่เสนอพุทธปัญญาต่อสังคมโลกตามม๊อตโต้ที่ว่า Wisdom for the World” ผอ.IBSC กล่าวและว่า

นิสิต IBSC ทุกรูป/คน ไม่ผิดหวังที่ได้ฟังมุมมองดังกล่าว ตอนนี้ทุกคนทราบว่าเราควรจะเรียนและพัฒนาอะไร จึงจะโดนใจชาวตะวันตกในปัจจุบันและอนาคต เราจะมีธรรมทูตที่จบจาก IBSC ออกไปเสนอธรรมะที่สมสมัย และสอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค ต่อจากนี้ IBSC จะทำหน้าที่ฝึกคนรุ่นใหม่ ทั้งปริยัติและปฏิบัติ เพื่อให้มีปริยัติยอด และปฏิบัติเยี่ยม เปี่ยมกรุณา เพื่อออกไปมอบพุทธปัญญาแก่สังคมโลกต่อไป

Leave a Reply