คณะสงฆ์ไทรโยค ชวนเยาวชนเข้าวัด “จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา” มีโรงเรียนเข้าร่วม 35 โรงเรียน

วันจันทร์ที่ 7  สิงหาคม 2566  ณ วัดพุปลู ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  พระครูนิโครธโยคาภิรักษ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14  เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (สัปดาห์พระพุทธศาสนา) ประจำปี 2566  โดย พระครูกาญจนสุตาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอไทรโยค  พระครูกาญจนกิจธำรง รองเจ้าคณะอำเภอไทรโยค เจ้าอาวาสวัดพุพง ประธานจัดงาน และคณะสงฆ์ในอำเภอไทรโยค ร่วมในพิธี และมี นายศักรินทร์  ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์  ดร.ชยพล  เพชรพิมล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี คณะผู้บริหารพร้อมกับนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ

พระครูกาญจนกิจธำรง รองเจ้าคณะอำเภอไทรโยค  ในฐานะประธานจัดงานฝ่ายสงฆ์ เปิดเผยว่า  กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่คณะสงฆ์อำเภอไทรโยคจัดขึ้น เป็นที่น่าดีใจว่ามีโรงเรียนระดับมัธยมเข้าร่วม 35  โรงเรียน และมีโรงเรียนร่วมจัดนิทรรศการอีก 8 โรงเรียน หากนับจำนวนคนเข้าร่วมแล้วเฉพาะครูและนักเรียนประมาณ 551 คน

 “วันนี้กิจกรรมเน้นไปทางแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ กิจกรรมกราบเบญจางคประดิษฐ์ กิจกรรมบรรยายธรรมะและมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ         ผู้ทำคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   รวมทั้งภายในงานมีนิทรรศการ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาร่วมจัดแสดงด้วย..”

ทางด้าน ดร.ชยพล  เพชรพิมล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ กล่าวว่า  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการโรงเรียน คุณธรร  เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จ   พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10   ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่อง คุณธรรม โดยร่วมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาให้เยาวชนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ เป็น คนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และ นักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี อย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการทำความดี รวมทั้งสร้างเครือข่าย องค์กรแห่งคุณธรรม โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง

“ผมขอขอบคุณคณะสงฆ์อำเภอไทรโยค  อุบาสิกาบงกช สิทธิพล จากแดนมหามงคล ที่ได้เสียสละทุน ร่วมจัดกิจกรรมในครั้ง ตลอดจนผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน ผมมั่นใจว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะเป็นแนวทางและกรอบทิศทางในการดำเนินการปลูกฝัง วิธีคิดปลูกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา พร้อมทั้งร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน “บวร”  ให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา และประเทศอย่างเป็นรูปธรรมสามารถเป็นแบบอย่างได้..”

 

 

Leave a Reply