“พระบรมมหาราชวัง”

 

ดังมัฆวานรังสฤษฏ์พิสิษฐ์ศิลป์
นฤบดินทร์สถิตสรวงสวรรค์ศรี
โกสินทร์ดุสิตปทิตตาวิลาสินี
เทพบุรีมหินทรารัตนาภรณ์

พระบรมมหาราชวังรังสิตสวย
พรหมอำนวยพราวพิลาสประภัสสร
รุจิงามสยามินทร์ศิลปากร
เคียงจันทรสุริยันราชันครอง

อัญขยมประณมน้อมนบบูชิต
เทพดุสิตสถิตสรวงสวรรค์ส่อง
มงคลสถานราชวังงามเรืองรอง
เกริกเกียรติก้องพระแก้วมรกตงามฯ

 

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
ประพันธ์

Leave a Reply