พระพรหมบัณฑิตเปิดศูนย์เรียนรู้ โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขคณะสงฆ์ปทุมธานี

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นประธานเปิดการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 32/2539 มติที่ 414/2539 ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ภาค 1 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) กล่าวรายงาน และมีพระสังฆาธิการทุกระดับในจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 400 รูป ณ ศูนย์นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม อาคารปลูกศรัทธา วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ต่อมา ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานกรรมการอำนวยการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส) โดยมีนายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมพิธีฯ ซึ่งประธานในพิธีฯ ได้กล่าวเปิด และตัดริ้บบิ้นที่ซุ้มทางเข้าเพื่อเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อด้วยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ในฐานะประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ได้เมตตานำประธานในพิธีฯ และคณะ เข้าชมศูนย์เรียนรู้ฯ พร้อมบรรยาย หัวข้อ “3 พันธกิจ, 5ส เครื่องมือ, 7 ขั้นตอนการดำเนินงาน, 9 แนวปฏิบัติพัฒนาพื้นที่ และ 1 ฐานชีวิตใหม่” ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในการสร้างสัปปายะสู่วัด ให้วัดสวยด้วยความสุข

พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ประสานความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัด และชุมชนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่สัปปายะ ต่อยอดสู่การพัฒนาพื้นที่ทางสังคม และการเรียนรู้ของวัด และชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ ยกระดับสู่การพัฒนาพื้นที่จิตใจ และปัญญาของวัด และชุมชนตามแนวทางพระพุทธศาสนา ภายใต้รูปแบบบูรณาการการดำเนินงานฯ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจนเกิดเป็นผลสำเร็จด้วยความเรียบร้อยดีงามมาตามลำดับ ส่งผลให้จังหวัดปทุมธานี ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสัปปายะอวอร์ด จังหวัดต้นแบบ ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ระดับประเทศ จากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสาธารณูปการ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการฯ ในเชิงคุณภาพ และรองรับความสนใจในการเข้าศึกษาดูงานของวัด ชุมชน และภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี จึงได้ประสานความร่วมมือกับ ศูนย์นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม มูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่ายฯ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส ขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การนำเสนอสื่อนวัตกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ การจัดแสดงกรณีศึกษาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ อันจะนำไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การฝึกอบรม บนฐานชีวิตใหม่ หรือ New Normal ต่อไป

ในส่วนการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 32/2539 มติที่ 414/2539 ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ภาค 1 นั้น จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารโถงช้างวัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งในการประชุมฯ มีการบรรยาย หัวข้อ กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 17 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ โดย พระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 3 เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร, บรรยายพิเศษ โดย พระเดชพระคุณพระเทพสุธี รักษาการเจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม, บรรยาย หัวข้อ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา 37 และ 38 โดย พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติมุนี รองเจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม, บรรยาย หัวข้อ ตั้งทุนเพิ่มทุน โดย พระเดชพระคุณพระราชปัญญารังษี เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่ เจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร, บรรยาย หัวข้อ กฎหมายกับพระสงฆ์ โดย อ.ประพันธ์ ทรัพย์แสง อดีตประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา เป็นต้น โดยการจัดประชุมพระสังฆาธิการฯ และการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และภาคีเครือข่ายฯ ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ จากวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก เป็นสมานฉันท์

โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์เรียนรู้การเพาะพันธุ์เห็ดป่า

ขณะที่โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้และประสบการณ์ชีวิตแด่พระภิกษุสามเณรเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์เห็ดป่าไว้เพื่อนำมาเป็นอาหารด้วยการใช้หัวเชื้อเห็ดปลูกรอบๆตันไม้ตระกูลยางนาโดยมีพระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายมหานิกาย เป็นประธาน นายธีระศักดิ์ สมานิตย์ ประธานกลุ่มรักษ์ป่าพัฒนาชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสุรินทร์พร้อมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นวิทยากร พลตรีเอกภาพ สุหร่าย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ที่ปรึกษามณฑลทหารบกที่ 25 นายชลอเหมาะดีผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเกียรติ

กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้ด้านวิชาการต้นไม้ตระกูลยางนากับการเกิดเห็ดและการสังเกตเห็ดพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แนะนำการปฏิบัติการสาธิตการเพาะเห็ดป่าและการฝึกปฏิบัติ

พระราชวิมลโมลีเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ได้เพาะเห็ดระโงกและเห็ดเผาะพระและเณรได้เรียนรู้เพื่อนำไปทำต่อโดยตั้งใจจะจัดเพิ่มอีกที่วัดในอำเภอศีขรภูมิและที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์ซึ่งมีต้นไม้ตระกูลยางนามาก

Leave a Reply