โคก หนอง นา “พระทำ (ธรรม)” สานพลัง “บวร” ขยายผลแปลง “ฮักแพง ฮ่องย่า นาหนองไผ่” จ.อุบลราชธานี

วันที่ 25 ก.ค. 65 วาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางคำประไพ รักษาขันธ์ พัฒนาการอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ คณะสงฆ์ในพื้นที่ตำบลโนนกุง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ภาคประชาสังคม และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก “บวร” หรือ บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ ณ แปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) “ฮักแพง ฮ่องย่า นาหนองไผ่” พื้นที่ 15 ไร่ ของนายแกล้วกล้า บัวศรี บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีกิจกรรมร่วมพลังจัดเอามื้อสามัคคี ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ทำปุ๋ยหมัก ทำหลุมพอเพียง ฯลฯ เพื่อสร้างคลังอาหารให้กับชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จะส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เพื่อขยายผลการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล” ที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ ตามหลัก “บวร” หรือบ้าน วัด โรงเรียน ราชการ ที่มุ่งสร้างความรักสามัคคี การมีจิตอาสา และสามารถนำผลผลิตไปจำหน่าย ตามหลักทฤษฎีบันได 9 ขั้น หรือเศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้าวหน้า คือ บุญ ทาน เก็บ ขาย ข่าย

นอกจากนั้น ยังถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยตรง และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ในเรื่องของทักษะการประกอบอาชีพ การลดรายจ่าย และช่วยขับเคลื่อนและขยายผลโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นต้นแบบไปทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดแปลง “ฮักแพง ฮ่องย่า นาหนองไผ่” เพิ่มเติมได้ที่ นายแก้วกล้า บัวศรี (สารวัตรกำนันตำบลโนนกุง) หมายเลขโทรศัพท์ 06-1461-5190

 

 

Leave a Reply