นายกเหล่ากาชาดนครปฐม เยี่ยมนักศึกษาทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ”มมร”

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B6) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยกองกิจการนักศึกษา ได้นำนักศึกษาทุน”นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมบรมราชกุมารี” จำนวน ๖ คน ให้การต้อนรับ และรายงานนักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าว ต่อนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม (นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ) อันเนื่องในโอกาสนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมนักศึกษาที่ได้รับทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

ในการนี้ มีคณะผู้บริหาร บุคลากร ของมหาวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพุทธมณฑล ให้การต้อนรับ ประกอบด้วย..

๑ นายอนันต์ ทรัพย์วารี รองอธิการบดี
๒ นายอดุลกิตติ์ อินแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอพุทธมณฑล
๓ นายเสถียร วิพรมหา ผู้ช่วยอธิการบดี
๔ นายภิเษก ด้วงสูงเนิน ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
๕ นายสัญญา หงษ์ประภัศร์ หัวหน้าฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทั้งนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และคณะกรรมการเหล่ากาชาด ได้กรุณาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษา ซึ่งได้แสเดงความยินดีพร้อมทั้งให้คำแนะนำ และกล่าวชื่นชมนักศึกษา มมร ที่ได้รับทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสนี้ด้วย

Leave a Reply