จังหวัดพังงา เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วันที่ 20 ส.ค. 64 เวลา 10.30 น. นายบุญเติม  เรณุมาศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม : อบรมให้ความรู้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนวัสดุเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต้นพันธุ์มะนาว) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงา  พร้อมทั้งให้โอวาท มอบแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม และมอบต้นพันธุ์มะนาวให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อนำไปปลูก สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน เป็นจุดตัวอย่างในการปลูก และขยายผลไปยังครัวเรือนอื่น ๆ

 โดยมี นายนายณรงค์  หนูเนียม  นายอำเภอคุระบุรี  กล่าวต้อนรับ และมีนางสาวศริญญา  ใจเย็น  ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดพังงา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย  พัฒนาการอำเภอคุระบุรี  ปลัดเทศบาลตำบลคุระบุรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และครัวเรือนเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม  ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

  สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก และมีการขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะจังหวัดพังงา มีรายได้หลักของจังหวัดส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยวต้องปิดตัวลง เกิดการเลิกจ้างงาน ส่งผลให้ครัวเรือนประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องมีมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ทำให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน มีกิจกรรมที่สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้และสามารถดำรงชีวิตได้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องคุ้มกัน เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ดังกล่าว และเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครัวเรือนยากจน และผู้สนใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ จังหวัดพังงา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา จึงจัดทำโครงการ“สร้างความมั่นคงทางอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้น  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ประจำปี 2564 งบประมาณ 450,000 บาท  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนและครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 8 อำเภอ อำเภอละ 40 – 45 คน รวมทั้งสิ้น  300 คน

กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่  16 – 20 สิงหาคม  24564 โดยมีวัตถุประสงค์

1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในยามวิกฤต

2.เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครัวเรือนยากจน และผู้สนใจ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3.เพื่อสนับสนุนเป้าหมายขจัดความยากจนในรูปแบบ ทุกที่ และลดความเหลื่อมล้ำ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

  สำหรับอำเภอคุระบุรีมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน กิจกรรมประกอบด้วย

      1) การให้ความรู้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความมั่นคงทางอาหาร

      2) การปลูกและการดูแลรักษาต้นมะนาว  ซึ่งจังหวัดได้สนับสนุนต้นพันธุ์มะนาว “พันธุ์แป้นพวงพังงา”  ให้กับครัวเรือน ๆ ละ  10 ต้น จำนวน 300 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 3,000 ต้น  เพื่อนำไปปลูก สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน เป็นจุดตัวอย่างในการปลูกและขยายผลไปยังครัวเรือนอื่น ๆ ในชุมชนต่อไป

Leave a Reply