พระวิจัยพบ’สติ-ปัญญา’ เป็นฐานช่วยลด’เหล้า-บุหรี่’

วันที่ 22 ก.ย.2562 พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ผู้อำหนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาฯ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การบำบัดพฤติกรรมทางความคิดและการสร้องเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการดึ่มเหล้า สูบบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดปราจีนบุรี ” ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการวิจัยเป็นครั้งที่ 3 ที่วัดเกาะมะไฟ ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับความเมตตาจากพระพิศาลศึกษากร,ดร.เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีและพระมหาณรงค์ ปญฺญาวุฒิโฒ เจ้าอาวาสวัดเกาะมะไฟ เป็นผู้ให้ข้อมูล

จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น ผลการวิจัยพบว่า 1.ภายหลังจากจัดสัมมนาถอดบทเรียนเมื่อวัน 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562 คณะทำงานได้ขยายผลการทำกิจกรรมไปสู่พื้นที่อื่นๆ คือ หมู 5-8 และ หมู่ 10 โดยใช้ระบบและกลไกลโครงสร้างของกิจกรรมเช่นเดียวกับ ชุมชนวัดเกาะมะไฟ ทุกประการ

2. สิ่งที่ทำให้กิจกรรมขับเคลื่อนไปได้ดีเพราะการมีส่วนร่วมของชุมชนได้แก่ วัด ผู้นำหมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำเยาวชน อสม. อบต. เจ้าหน้าที่ตำรวจ และสถานศึกษา

3.ปัจจัยที่ทำให้ชาวบ้านลดละเลิกการดึ่มสุรา สูบบุรีได้ คือการมี สติและปัญญา เห็นคุณและโทษของอบายมุข โดยใช้กระบวนการชุมชนบำบัด(Community Therapy)

4.ผลจากการดำเนินการก่อให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อป้องกันและบำบัดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนในชุมชนได้อย่างกว้างขวางไม่จำกัดอยู่เพียงเหล้าบุหรี่เท่านั้น

“อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยและคณะทำขับขับเคลื่อนกิจกรรมจะมีการสัมมนาเพื่อถอดบทเรียนอีกครั้งภายหลังจากขยายผลเชิงพื้นที่ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562″พระปลัดสรวิชญ์ กล่าว

Leave a Reply