คัดเลือกแล้ว! ทีมแปลพระไตรปิฏกบาลีสู่อังกฤษ ส่งมอบพุทธปัญญาสู่สากล

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาส ในฐานะเป็นอนุกรรมการดำเนินการแปลพระไตรปิฏกภาษีบาลีเป็นภาษาอังกฤษ ได้นัดประชุมออนไลน์และออนไซต์คณะอนุกรรมการฯ ทั้งในส่วนของคณะสงฆ์ มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งและทีมนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ

พระพรหมบัณฑิตได้ชี้แจงวัตถุประสงค์สำคัญต่อคณะกรรมการว่า เป็นการประชุมเพื่อดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการทั้งไทย และต่างประเทศ เพื่อนำรายชื่อเสนอให้มหาเถรสมาคมให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอให้รัฐบาลพิจารณาลงนามแต่งตั้งต่อไป

พระพรหมบัณฑิต ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ได้ดำเนินการโดยมหาเถรสมาคม และมีรัฐบาลไทยทำหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ พร้อมทั้งทำหน้าที่ในการจัดงบประมาณอุปถัมภ์การแปลทั้งหมดตลอดโครงการซึ่งกรมการศาสนา ได้เข้ามาทำหน้าที่ประสานงานระหว่างรัฐบาลกับมหาเถรสมาคม

Leave a Reply