คนรุ่นใหม่หัวใจใฝ่ธรรมะ วันวิสาขะชวนเพื่อนเข้าวัดทำบุญ

วันที่ 18 พ.ค.2562 วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ชาวพุทธทั่วโลกทุกเพศวัยต่างปฏิบัติตามโอวาทปาฏิโมกข์คือ ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใสด้วยสติ เข้าวัดทำบุญใส่บาตรพระ รักษาศีล เจริญจิตภาววนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยนั้น ตั้งเวลา 07.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเจริญพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ที่วัดพระธรรมกาย จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ณ สภาธรรมกายสากล ต่อด้วย ภาคสาย เป็นพิธีปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา และในภาคบ่ายเป็นพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรเปรียญธรรม จำนวน 14 รูป โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ป.ธ.9, ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ นอกจากนี้ภาคค่ำ ได้จัดพิธีจุดวิสาขประทีป และเวียนประทักษิณ โดยมีผู้นำ และผู้แทนองค์กรพุทธนานาชาติ ร่วมพิธี อาทิ จีน กัมพูชา ไต้หวัน สิงคโปร์ อินเดีย เมียนมา ภูฏาน ออสเตรเลีย ศรีลังกา เป็นต้น จากนั้นเป็นพิธีฉลองชัย ชิตัง เม สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรครบ 1,280,000,000 จบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์

ขณะที่น.ส.บุณณดา สุปิยพันธุ์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 27 ว่าที่ ดร. สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) พิธีกร พร้อมเพื่อนๆ ก็ได้เดินทางไปทำบุญที่วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร( บางเขน) กรุงเทพมหานคร ได้เปิดเผยว่า วันนี้ตรงกับวันวิสาขบูชา ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลก โดยส่วนตัวรู้สึกเป็นบุญที่ได้มีโอกาสทำงานรับใช้ สืบสาน และสืบทอดพระพุทธศาสนาหลายรูปแบบ เช่นการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ 16 เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2562 ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ได้ทำหน้าที่พิธีกรวันเปิดงานและกล่าวเชิญผู้นำทางศาสนาพุทธจากหลายประเทศทั่วโลกขึ้นอ่านสาส์นแสดงความยินดี โดยหน้าที่นี้ได้รับโอกาสจากมหาจุฬาฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 แล้ว

“และวันหยุดนี้ได้ชวนคนรุ่นใหม่เข้าวัดทำบุญ ซึ่งส่วนตัวเห็นว่า การทำบุญ ทำทาน รักษาศีล มีสติ ทำจิตใจให้ผ่องใส เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และยิ่งไปกว่านั้นการได้ปฏิบัติธรรม เป็นการเรียนรู้ธรรมะด้วยตนเองแล้ว การได้ศึกษาหลักธรรมจากผู้รู้ ทำให้เราศรัทธาอย่างเข้าใจลึกซึ้ง และสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตได้ วันหยุดนี้ได้รวมตัวกับกลุ่มเพื่อนคนรุ่นใหม่เข้าวัดทำบุญใส่บาตร ทำสังฆทาน ที่วัดพระศรีมหาธาตุฯ และขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่หัวใจใฝ่ธรรม คิดดี ทำดี พูดดี มีสติ และศึกษาหลักธรรมกันค่ะ” น.ส.บุณณดา คนรุ่นใหม่หัวใจใฝ่ธรรมะระบุ

การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ 16 เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2562 ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ที่ น.ส.บุณณดา ได้รับโอกาสเป็นพิธีกรนั้น มีขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 พ.ค.2562 ภายใต้หัวข้อ “สติ : จากวิถีธรรมสู่วิถีชีวิต” โดย มจร ในนามประเทศไทยได้จัดขึ้น โดยวันที่ 16 พ.ค.2562 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายกพระองค์เสด็จมาเป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองการจัดงานวิสาขบูชาโลก พระองค์ได้ทรงเน้นย้ำให้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการใช้สติ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง เพื่อความผาสุกของชาวโลกอย่างแท้จริง

จากนั้น พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดรกรรมการมหาเถรสมาคม,ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกและประธานกรรมการดำเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เป็นตัวแทนจากประเทศไทยในการกล่าวต้อนรับผู้นำชาวพุทธทั่วโลกที่เดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้โดยได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของการจัดการประชุมระดับนานาชาติในครั้งนี้ระหว่างประเทศเวียดนามและประเทศไทย โดยพิธีเปิดมีขึ้น ณ เมือง ฮานัม เวียดนามและพิธีสรุปการจัดงาน ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

พระพรหมบัณฑิต ได้กล่าวขอบคุณผู้นำชาวพุทธทั่วโลกที่มาร่วมประชุม ณ ประเทศไทย และกล่าวเชิญผู้แทนจากรัฐบาลไทย คือ ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุม โดยศ.ดร.วิษณุ ได้กล่าวต้อนรับ ประมุขสงฆ์ และชาวพุทธทั่วโลกรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความชื่นชม ยินดี ที่ชาวพุทธทั่วโลกได้มาประชุม ณ มหาสมาคมแห่งนี้ นับเป็นสิริและมงคลเป็นอย่างยิ่งเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย และรัฐบาลเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณมหาเถรสมาคม และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้จัดงานในครั้งนี้

“ขณะเดียวกันวันนี้ที่องค์กรสหประชาชาติ มหานครนิวยอร์ก และสำนักงานสาขาทั่วโลก ได้จัดเฉลิมฉลองวิสาขนานาชาติทั่วโลกเช่นนี้ ตามมติองค์กรสหประชาชาติรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำถึงหลักธรรมคำสอนที่สำคัญขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ “มรรคมีองค์ 8 เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาชีวิตในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีความเพียรพยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้บรรลุความสำเร็จ”และเน้นย้ำว่าในมรรคมีองค์ 8 เช่นสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา เป็นต้น ต้องเป็นองค์รวมไม่ใช่นำส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้จนสุดโต่ง การรู้จักประยุกต์ใช้เช่นนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งตั้งแต่ชาวไร่ ชาวนา กรรมกร เจ้าหน้าที่รัฐ รัฐบาลและสูงขึ้นไปกว่านั้น คือประเทศชาติและนานาชาติ จะทำให้ไม่เบียดเบียน มีสันติสุขอย่างแท้จริง

จากนั้นมีการกล่าวสุนทรพจน์และสาส์นสำคัญ โดยเลขาธิการบริหาร ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ,เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ(H.E Antonio Guterres) และ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก (H.E.AndreyAzoulay) ต่อด้วยสาส์นแสดงความยินดีจากผู้นำชาวพุทธและผู้นำทางการเมืองจากทั่วโลก โดยในช่วงเย็นจะมีการเดินทางไปร่วมพิธีเวียนเทียน ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในฐานะที่พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

น.ส.บุณณดา สุปิยพันธุ์ ว่าที่ ดร. สันติศึกษา คนรุ่นใหม่หัวใจใฝ่ธรรมะ ได้พัฒนาตนให้มีภาวะความเป็นผู้นำ ด้วยการศึกษาหลักสูตรสันติศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อนำเทคนิควิธีการเชิงพุทธ ไปใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยและสังคมโลกต่อไป นับได้ว่าเป็นการเอาธรรมไปทำโดยแท้

Leave a Reply