สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ หวังโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข มุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2565 ณ วัดเขียนเขต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีพระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เจ้าอาวาสวัดเขียนเขตกล่าวถวายรายงาน

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กล่าวว่า โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขเป็นโครงการของมหาเถรสมาคม มุ่งเน้น การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดให้สะอาดร่มรื่นสวยงาม พัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ พัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญา ที่บูรณาการหลักการพระพุทธศาสนา คือ หลักสัปปายะ 7 และหลัก 5ส เข้าด้วยกัน ซึ่งโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 ปัจจุบันมีวัดเข้าร่วมโครงการ จำนวน 25,500 กว่า วัด กว่าร้อยละ 54 ของวัดทั่วประเทศ

โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ระบุว่า การพัฒนาวัดและสังคมไทยจำเป็นต้องยกมาตรฐานเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน บนพื้นฐานความสามัคคีของทุกฝ่าย คือ วัด ประชาชน และภาครัฐ เพราะว่า ถ้าทุกฝ่ายมีความสามัคคีกิจการน้อยใหญ่ก็จะประสบผลสำเร็จ

พระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ กล่าวว่า หัวใจที่แสดงถึงความสามัคคีของโครงการ คือ การได้ร่วมกันทำ Big Cleaning ของวัดและชุมชน โดยที่ผ่านมาได้ความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย กรมพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สสส มจร.มมร. กรมอนามัย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนแนวทางการทำงานโครงการวัด ประชา รัฐ ในระยะต่อไป มุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในวัดและชุมชน การจัดการมรดกวัฒนธรรม การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาจิตใจและปัญญา

สำหรับการประชุมโครงการวันนี้ มีพระมหาเถระเข้าร่วมประชุมเชิงพิ้นที่ที่วัดเขียนเขต จำนวน 150 รูป/คน และประชุมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 650 รูป/คน

Leave a Reply