คกก.ศาสนาเวียดนามเยือนไทย เยี่ยมวัดอนัมนิกายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรมไทย – เวียดนาม

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการกิจการศาสนาแห่งชาติ สาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้เดินทางมาเยือนวัดในสังกัดอนัมนิกายแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะวัดธรรมปัญญารามบางม่วง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในครั้งนี้ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม โดยการปรึกษาความร่วมมือแลกเปลี่ยนศึกษาเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรม ไทย-เวียดนาม โดยเฉพาะการส่งพระภิกษุและสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมเรียนรู้ภาษาเวียดนาม และการส่งเสริมผู้ที่สนใจศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ประเทศไทย) โดยมีตัวแทนฝ่ายไทยคือนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวต้อนรับ

หลังจากนั้นรับของที่ระลึกจาก พระสมณานัมธีราจารย์, ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายอนัมนิกาย, เจ้าอาวาสวัดถาวรวราราม จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ทั้งนี้ในวันที่ 5 กันยายน 2565 คณะกรรมการกิจการศาสนาแห่งชาติ สาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้เดินทางไปกราบมุทิตาสักการะ เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย และรองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย

หลังจากนั้นในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ได้เข้ากราบขอพร พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า พระประธานประจำวัดธรรมปัญญารามบางม่วง พร้อมเดินชมรอบบริเวณวัดฯ และเดินทางขึ้นไปบนมหาวิหาร พระโพธิสัตว์บำเพ็ญ สักการะขอพร พระแม่กวนอิมปางเสวยสุข สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดธรรมปัญญารามบางม่วง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หลังจากนั้นเดินทางเข้าไปในวิหาร พระแม่กวนอิมปางเสวยสุข เข้ากราบถวายสักการะ พระเดชพระคุณพระสมณานัมธีราจารย์, ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายอนัมนิกาย ผู้เป็นประธานในการปรึกษาความร่วมมือแลกเปลี่ยนศึกษาเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรม ไทย-เวียดนาม “เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม”

โดยการเยือนในครั้งนี้ ได้มีพระสงฆ์ฝ่ายอนัมนิกาย และพระสงฆ์ผู้ดูแลการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมรับฟัง ซึ่งประกอบไปด้วย 1. พระสมณานัมธีราจารย์, ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายอนัมนิกาย 2. องสรพจนสุนทร, ดร. รองปลัดซ้ายอนัมนิกาย 3. องพจนกรโกศล, ดร. ผู้ช่วยปลัดขวาอนัมนิกาย, รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 14, ผู้จัดการโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย 4. พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต, ผศ. รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 1 5. องปลัดธรรมปัญญาธิวัตร (ธีระยุทธ เถี่ยนคาย) รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย และพระสงฆ์ในสังกัดอนัมนิกาย พร้อมกับคณะครูจากโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

โดยคณะที่เข้าร่วม จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ที่ได้เดินทางมาในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 1. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2. นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 3. นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา 4. นายสหัส บรรจงเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมในครั้งนี้

โดยคณะกรรมการกิจการศาสนาแห่งชาติ สาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่ได้เดินทางมาในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 1. นาย Nguyễn Tiến Trọng (นายเหงียน เทียน จ่อง) รองหัวหน้าคณะกรรมการกิจการศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะ ประกอบด้วย… 2. นาง Nguyễn Thị Định 3. นาง Nguyễn Thị Minh Thu 4. นาง Ngô Thị Xuân Lan
5. นาย Đào Duy Cường ตัวแทนจาก สถานเอกอัครราชทูต สาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประกอบไปด้วย 1. นาย Nguyễn Thái Lâm เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต สาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 2. นาง Vũ Thanh Huyền ที่ปรึกษาฯ ตัวแทนจาก สมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ซึ่งประกอบไปด้วย 1. นาย Lương Xuân Hoà รองนายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในประเทศไทย 2. นาย Nguyễn Văn Tý ผู้ช่วยฯ

Leave a Reply