“มส.” แต่งตั้ง “พระสังฆาธิการ” หลายตำแหน่ง

วันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วานนี้เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วม การนี้นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น คณะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมีวาระการประชุมมหาเถรสมาคม อาทิ

๑. พิจารณาอนุมัติตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต) และจังหวัดบึงกาฬ (ธรรมยุต) เป็นกรณีพิเศษ จังหวัดละ ๑ ตำแหน่ง
๒. พิจารณาอนุมัติตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพิ่มจำนวน ๑ ตำแหน่ง
๓. พิจารณาแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัด ดังนี้
พระครูบัณฑิตธรรมธาดา (ปัญญา) ฉายา ปญฺญาวโร เจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพร และเจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
พระครูศรัทธาโสภิต (ประกอบ) ฉายา วชิรญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดไตรธรรมาราม อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พระครูบรรหารวุฒิชัย (ณรงค์ชัย) ฉายา ปญฺญาวุทฺโฒ เจ้าคณะอำเภอพรหมคีรี และเจ้าอาวาสวัดพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. รับทราบรายงานสรุปผลการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ ๒๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๕. พิจารณาแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๘ จำนวน ๖ รูป ดังนี้
พระครูศรีคณาภิรักษ์ (พงศธร เขมจาโร) เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และเจ้าคณะอำเภอระโนด ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา รูปที่ ๓
พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (ธีรภัทร เตชธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดจินตาวาส อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และเจ้าคณะอำเภอเมืองพัทลุง ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง รูปที่ ๒
พระครูวิมลธรรมรส (บัญชา ชวโน) เจ้าอาวาสวัดชนาธิปเฉลิม อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล และเจ้าคณะอำเภอเมืองสตูล ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสตูล รูปที่ ๒
พระมหาพิภพ ภูริปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดหัวควน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี รูปที่ ๒
พระมหากรกฎ เขมปญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธาธิวาส อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดคอกช้าง เจ้าคณะอำเภอธารโต ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดยะลา รูปที่ ๒
พระครูบริหารสังฆานุวัตร (สมใจ กิตฺติสาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส และเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส รูปที่ ๒
๖. พิจารณาแต่งตั้ง พระครูศรีธรรมาวุธ (ศรีวัง สิริมนุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดโภคาจูฑามาตย์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ และเจ้าคณะอำเภอเมืองกระบี่ ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดกระบี่
๗. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๒ รูป ดังนี้
พระปลัด ฐิติพงศ์ วิชฺชากโร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ในหน้าที่ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์
– พระสมุห์ กฤษฎิ์ กมฺมสุทฺโธ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ในหน้าที่ฝ่ายการสาธารณสงเคราะห์
๘. พิจารณาการขอจัดตั้งสำนักเรียนในส่วนกลาง สำนักศาสนศึกษาวัดทองบน เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply