วิทยาลัยพระธรรมทูตเห็น Disruption เพิ่มทักษะธรรมวิจัยสร้างนวัตกรรมรองรับ

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 19.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เป็นประธานการประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ รศ.ดร.มารุต พัฒผล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าหน้าที่ มจร เรื่องหลักสูตรพระธรรมทูต เพื่อให้มี Disruptive Innovation เพิ่มทักษะธรรมวิจัย ณ ห้องประชุม 205 อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร

Cr.เพจวิทยาลัยพระธรรมทูต Dhammaduta College

Leave a Reply