ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล “เข้าชื่อ” ยื่นร่าง พ.ร.บ.พุทธศาสนาฯ ต่อสภาฯ หวังสร้างความเสมอภาค

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ณพลเดช มณีลังกา อนุกรรมาธิการการการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ดร.นพดล แก้วสุพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท ได้มีการเข้าชื่อเพื่อนำเสนอร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา จำนวน 4 ฉบับ ต่อรัฐสภา จาก ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ประกอบด้วย

1.ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพุทธศาสนิกชนในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ….
2.ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ..
3.ร่างพระราชบัญญัติธนาคารพุทธแห่งประเทศไทย พ.ศ..
4.ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเดินทางไปพุทธสังเวชนียสถาน พ.ศ….

ทั้งนี้ ดร.นพดล กล่าวว่า หากกฎหมายดังกล่าวทั้ง4ฉบับได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ส่งต่อไปยังวุฒิสภาและหากวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ก็จะออกเป็นพระราชบัญญัติ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเสมอภาคระหว่างศาสนา ซึ่งมีศาสนาอื่นมี พ.ร.บ.แล้ว และเกิดความยุติธรรมสำหรับพุทธศาสนาที่มีผู้นับถือในประเทศกว่า 95% อีกทั้งจะเป็นการทำนุบำรุงและคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นจุดเชื่อมโยงกับศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีการเชื่อมโยงกันมาอย่างยาวนาน อันจะส่งผลต่อ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม การท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ของประเทศในอนาคต

Leave a Reply