ประชุม “พระธรรมทูตโลก” ณ  USA  “สมเด็จธีร์” เน้น พระธรรมทูตต้อง “สำรวม ใช้ปัญญา รักษาศรัทธาให้มั่นคง”

วันนี้ 11   มิ.ย. 65  วานนี้เวลา 9.00 น. เวลาท้องถิ่น ณ วัดไทยลอสแองเจลีส สหรัฐอเมริกา ตัวแทนสมัชชาสงฆ์ไทยจากทั่วโลกเดินทางมารร่วมประชุม โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูเลพระธรรมทูตไทยไปต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 44 พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม พระราชธรรมวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการสมัชชาฯ พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มจร โดยมีคุณตัน พัฒนะ เป็นประธานจัดงานฝ่ายฆราวาส ณ วัดไทยลอสแองเจลีส สหรัฐอเมริกา

พระเมธีธรรมาจารย์ หรือ เจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือ มจร เปิดเผยว่าจากการที่ได้เป็นผู้แทนจาก มจร ไปเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

“ปีนี้สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาได้จัดประชุมเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปีภายหลังโควิด-19 ระบาดหนักทั่วโลก โดยมีวัดไทยในสหรัฐอเมริกากว่า 120 วัดและพระเถระจากประเทศไทยและผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรวมพระสงฆ์มากกว่า 300 รูปเข้าร่วมประชุม นอกจากจะประชุมสมัชาสงฆ์ไทยฯแล้วยังมีพิธีฉลองวัดไทยลอสแองเจลีส ครบ 50 ปี ฉลองอายุวัฒนมงคล 90 ปี พระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลีส อีกด้วย..”

การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เริ่มในวันที่ 10-12 มิถุนายน โดยมีสาระสำคัญในการที่จะปรึกษาหารือร่วมกันในหมู่สงฆ์ที่เดินทางมาร่วมประชุมไม่ว่าจะมาจากประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สหภาพพระธรรมทูตยุโรป สหภาพพระธรรมทูตสหราชอาณาจักร พระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล พระธรรมทูตโอชิเนีย เป็นต้น ในเรื่องการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ เรื่องระเบียบวินัยของพระธรรมทูตไทยในต่างแดนและเรื่องการบริหาร การจัดการองค์กร การบริหาร การจัดการวัดเพื่อให้สอดรับกับวัฒนธรรม ประเพณีและกฎหมายของประเทศนั้นๆ

  พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวต่อไปว่า การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯปกติจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาเมื่อโควิด-19 ระบาดหนักทำให้ต้องใช้การประชุมเฉพาะภายในผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นเท่านั้น ปีนี้เมื่อสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นจึงทำให้กลับมาประชุมร่วมกันได้อีกครั้งหนึ่ง

   “ พระธรรมทูตไทยในต่างประเทศในทั่วโลกนันนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนและโดยเฉพาะในโลกตะวันตก มหาเถรสมาคมจึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศปีละหนึ่งรุ่นๆละ 3 เดือน โดยอบรมให้ครอบคลุมทั้งด้านภาษา การสื่อสาร การเผนแผ่พระพุทธศานา และวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นต้น”

 ปีนี้การประชุมเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความหวัง เพราะจากที่ไม่ได้พบ ไม่ได้ประชุมร่วมกันมานานเมื่อได้มาพบปะพูดคุยประชุมปรึกษาหารือกันแล้วก็ทำให้ทุกรูปมีงานใหม่ มีประสบการณ์ที่เพิ่มพูนและมีสหธรรมิกที่หลากหลายมากขึ้นอันจะเป็นผลให้พระธรรมทูตสายต่างประเทศมีพลังที่จะร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองกับทั้งคนไทยในต่างแดนและชาวต่างประเทศมากยิ่งขึ้น พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวย้ำ

 ส่วนสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ให้โอวาทในช่วงเปิดงานว่า พระธรรมทูตไทยในต่างประเทศต้องสำรวม ใช้ปัญญา รักษาศรัทธาให้มั่นคง ทั้งหมดนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวในตอนท้าย

Leave a Reply