โปรดเกล้า ฯ พระราชทาน  “สมณศักดิ์”

วันที่ 26 พ.ค. 65  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

พระสี  สิริญาณโณ  เป็น “พระราชวัชรสิริมงคล”  สถิต ณ วัดป่าศรีมงคล จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

Leave a Reply