ร.10 โปรดเกล้า ฯ อัญเชิญดอกไม้และจตุปัจจัยไทยธรรมถวายสมเด็จพระสังฆราช

วันพุธ ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญดอกไม้และจตุปัจจัยไทยธรรม มาถวายเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

Leave a Reply