เช็คชื่อ!! ผู้เข้ารับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” พระภิกษุ 40 รูป คฤหัสถ์ 102 คน

วันที่ 7 พ.ค.67 สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ในนามประธานอำนวยการจัดงานฝ่ายบรรพชิต ได้ลงนามร่วมกับ พระพรหมวชิราธิบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในนามประธานกรรมการคัดสรร ฝ่ายบรรพชิต และ พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้นำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดสรร ฝ่ายคฤหัสถ์ ได้ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดสรรเข้ารับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ประจำปี 2567 ทั้งหมด 143 รูป/คน ซึ่งกำหนดจัดงานมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 นี้ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข  องคมนตรี เป็นผู้ประทานรางวัล

พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล  นายกสมาคมผู้นำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ และภาคีเครือข่ายชาวพุทธ ได้จัดให้มีการคัดสรรบุคคล องค์กรที่มีคุณสมบัติตามแบบฉบับของชาวพุทธ ต้นแบบทางพระพุทธศาสนา เข้ารับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี 2567 นี้กิจกรรมอันทรงเกียรติสำหรับชาวพุทธนี้ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 นี้ เริ่มเวลา 14.00 น.เป็นต้นไป โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมกับสมเด็จพระมหาธีราจารย์  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ และ พระพรหมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ ฯ ซึ่งพระมหาเถระทั้ง 3 รูป เมตตาอุปถัมภ์และเดินทางร่วมงานทุกปี  สำหรับสถานที่ได้รับการอนุเคราะห์จัดงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในขณะที่ปีนี้ได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้ประทานรางวัลอันเป็นเกียรติยศแห่งนี้

“ซึ่งปีนี้มีผู้เข้ารับรางวัลทั้งหมด 143 รูป /คน โดยแบ่งออกเป็นพระภิกษุ  40 รูป  มีทั้งพระภิกษุในประเทศและต่างประเทศ ทั้งมหานิกาย ธรรมยุต  และ มหายาน เช่น พระเมธีวชิราภิรัต วัดพระมหาธาตุ ฯ จ.นครศรีธรรมราช พระครูวรญาณวิเทศ วิ. วัดพระธรรมกายบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย,พระมหาอ้าย ธีรปญฺโญ วัดนาคปรก กรุงเทพมหานคร พระอาจารย์จีนธรรมรสจีนศาสตร์ วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม จังหวัดเชียงราย Ven.Shi Kai Yi  ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น ในขณะที่คฤหัสถ์มีผู้รังรางวัลเสาอโศก 102 คน ซึ่งมีทั้งข้าราชการ นักธุรกิจ ดารานักแสดง สื่อมวลชน และชาวพุทธอื่น ๆ   ที่มีผลงานด้านพระพุทธศาสนา เช่น นางฐาปนา รักติประกร รองราชเลขาในกรมสมเด็จพระเทพ ฯ นาง อาภัสรา หงสกุล นางงามจักวาลปี 2510 คุณปัญญา นิรันดร์กุล นางสาวสิเรียม ภักดี ดำรงค์ฤทธิ์ เป็นต้น..”

สำหรับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปี เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่อง ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของชาวพุทธในประเทศไทย จัดโดยสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ซึ่งมี พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม

 

 

 

Leave a Reply