วิจัยพบพระ! นำโซล่าเซลล์ ประยุกต์ IOT-AI-สื่อออนไลน์ แผ่ธรรมเสริมพอเพียงเยี่ยม

วันที่ 11 ก.ค.2562 เพจพระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม ได้โพสต์ข้อความว่า วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือการศึกษา (1) การจัดการการศึกษาของโรงเรียนศรี saengtham ก่อนนำไปใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการบริหารการศึกษาหลัก; และ (2) ผลลัพธ์ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบในการสมัคร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการจัดการการศึกษา งานวิจัยนี้เป็นกรณีศึกษาของโรงเรียน si saengtham อ. โขงเจียมจ. อุบลราชธานี ข้อมูลงานวิจัยสำคัญคือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 36 คนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโรงเรียน เครื่องมือการสะสมข้อมูลที่มีการจ้างงานเป็นรูปแบบแนวทางการสังเกตรูปแบบแนวทางการสัมภาษณ์และการบันทึกการบันทึกสารคดี ข้อมูลการวิจัยถูกวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา

การค้นพบการวิจัยเปิดเผยว่า (1) ก่อนนำไปใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้รับการจัดการภายใต้สภาพของทรัพยากรที่ไม่เพียงพอและไม่มีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษาและ (2) การสมัครปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มโรงเรียน มีความสามารถในการบรรลุพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน; 1) ด้านการบริหารทั่วไปให้ความสำคัญกับ frugality โดยการใช้เทคโนโลยีข้อมูล และสื่อสังคมออนไลน์กับระบบการสื่อสารภายในใช้พลังงานทางเลือกเพื่อผลิตไฟฟ้าโซล่าสำหรับการใช้ในโรงเรียนเป็นผล โรงเรียนได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบพลังงานทางเลือกและการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความร่วมมือชุมชนในการสร้างห้องเรียนโลก – บ้านและอาคารโรงเรียนโดยไม่ต้องใช้งบประมาณของรัฐ;

2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรใช้หลักการของ Reasonableness, การควบคุมและภูมิคุ้มกันตนเองเพื่อพัฒนาหลักสูตรโดยการรวมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายละเอียดหลักสูตร;

3) ด้านการจัดการการสอนที่มุ่งเน้นในการประยุกต์ความรู้ทางวิชาการให้เป็นการปฏิบัติที่แท้จริงนักเรียนสามารถนำไปใช้ความรู้และทักษะเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของพวกเขา การทำงาน; โรงเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน;

4) ด้านการจัดการกิจกรรมการพัฒนาที่เรียนรู้โรงเรียนมีการอำนวยความสะดวกและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมมีสังคมสาธารณะและสิ่งแวดล้อม สติ โดยการจัดการกิจกรรมหลักสูตรหลักสูตรพิเศษและกิจกรรมจิตสาธารณะ

ปัญหาหลักและอุปสรรคเกี่ยวกับการสมัครปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการขาดครูการขาดผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญสำหรับการให้คำปรึกษาสาธารณูปโภคของสาธารณะในรูปแบบของ ไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตไม่ตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขา

ผลกระทบเชิงบวกของการทาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการการศึกษาในโรงเรียนคือโรงเรียนสามารถบรรลุการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากสังคมครูเป็นผู้ที่ดี และมีคุณสมบัตินักเรียนมีทักษะชีวิตอย่างสม่ำเสมอกับสิ่งแวดล้อมท้องที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบพลังงานทางเลือกสำหรับชุมชน; ผลกระทบเชิงลบเกิดขึ้นตอนแรกคือพ่อแม่และชุมชนไม่เข้าใจและคิดว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่เหมาะสมสำหรับการศึกษา การจัดการ
ทั้งนี้เป็นเนื้อหาผลวิจัยของ “นพพร สู่เสน” ที่เผยแพร่ใน Https://www.tci-thaijo.org/index.php/edjour_stou/article/view/190437

พร้อมกันนี้พระครูวิมลปัญญาคุณได้นำความรู้เกี่ยวกับ IOT ปัญญาประดิษฐ์ AI มาบูรณาการกิจกรรมในโรงเรียนและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เช่น เพจ เฟซบุ๊ก

Leave a Reply