“พระพรหมโมลี” เรียกถกด่วน ระดมสมองทำแผนงบประมาณปี’ 68 ตาม พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรม

วันที่ 7 พฤษภาคม 2566   พระเทพเวที เจ้าคณะภาค 6 ในฐานะเลขานุการด้านศาสนศึกษา มหาเถรสมาคม เปิดเผยว่า  ระหว่าง วันที่ 30 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2566 พระพรหมโมลี ประธานคณะกรรมการด้านศาสนศึกษา มหาเถรสมาคมและแม่กองบาลีสนามหลวง ได้เป็นประธานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นเวลา 10 วัน อย่างเร่งด่วน เพื่อประกอบการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2568

พระเทพเวที กล่าวต่ออีกว่า เรื่องนี้สืบเนื่องจากมีพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม 2562 ซึ่งประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ 17 เมษายน 2562 และ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้มีมติเห็นชอบ ออกประกาศ เมื่อ 30 มิถุนายน 2565 ให้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมหรือจศป. มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนหรือรายชั่วโมง ประกอบด้วย ตำแหน่งที่มีมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 15 ตำแหน่ง คือ

1.  แม่กองบาลีสนามหลวง ,แม่กองธรรมสนามหลวง , ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  2. ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 3. เจ้าสำนักเรียนบาลี

4. เจ้าสำนักศาสนศึกษา  5. อาจารย์ใหญ่ 6. รองอาจารย์ใหญ่ 7. ผู้อำนวยการโรงเรียน 8.รองผู้อำนวยการโรงเรียน 9. ผู้ช่วยเจ้าสำนักเรียน 10. ผู้ช่วยเจัาสำนักศาสนศึกษา 11.เลขานุการเจ้าสำนักเรียน

12.เลขานุการเจ้าสำนักศาสนศึกษา 13. ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม 14.นักวิชาการศาสนา

15. ตำแหน่งอื่นใด ที่ปฏิบัติงานใน สถานศึกษาพระปริยัติธรรม

2.ตำแหน่งที่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง

2.1 ครูสอนพระปริยัติธรรม

ดังนั้นเพื่อให้การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี 2568 ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567และการเตรียมความพร้อมต้องเริ่มจัดทำตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรการศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้นโดยเร่งระดมรองแม่กองบาลีสนามหลวงที่ดูแลการศึกษาแต่ละหนพร้อมเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษามาร่วมจัดทำแผนงบประมาณดังกล่าว ให้ทันตามกรอบระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการ(Action Plan ) ต่อไป!!!

Leave a Reply