ปลัดมหาดไทย มอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างองค์ความรู้รากเหง้า ประวัติศาสตร์ชาติ และความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษไทย ให้เด็กเยาวชนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

วันนี้ (14 ก.พ. 65) เวลา 09:00 น. ที่โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเต็ล อะ ลักชัวรี โฮเต็ล แบ็งค็อก เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และกรุงเทพมหานคร โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมรับมอบ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กำหนดประเด็นการพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เพื่อให้คนในชาติมีจิตสำนึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวของคนทั้งชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำ “หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564” มอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร นำไปเผยแพรให้แก่ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และพี่น้องประชาชนในจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน เพื่อให้เกิดความรักชาติ และมีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษไทย เรียนรู้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและสำนึกในความเป็นไทย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ประวัติศาสตร์ชาติไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ในการที่จะทำให้เราสามารถปลูกฝังให้ลูกหลาน เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนในชาติ รู้จักรากเหง้าของเรา มีความภาคภูมิใจ มีความรัก มีความกตัญญูต่อแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเรา อันหมายรวมถึง 3 สถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ทั้งนั้น เพราะว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยจะทำให้เราได้รู้รากเหง้าของประเทศเรา ได้ทราบ ได้รำลึก และได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมาตั้งแต่แรกเริ่มที่มีประเทศชาติของเราขึ้นมา เช่นเดียวกับสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี ทั้ง 199 ตอน ที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย www.moi.go.th โดยกลไกที่สำคัญที่สุดในการขยายผลขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์กับลูกหลานเยาวชนและสังคมไทย นั่นคือ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ต้องนำเอาหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 และสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี ไปเผยแพร่ให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัด ได้นำไปใช้ในการเรียนการสอนให้เด็ก เยาวชน ได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจัง ทั้งวิชาหน้าที่พลเมือง วิชาประวัติศาสตร์ หรือวิชาอื่น ๆ ตามหลักสูตรการศึกษาของสถาบันการศึกษานั้น ๆ ซึ่งวิชาการประวัติศาสตร์ ถือเป็นพื้นฐานที่ทำให้สิ่งที่เราเรียกว่า “ความผูกพัน ความรักชาติ” เกิดขึ้น

“ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ต้องกำกับดูแลโรงเรียนทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัด ขับเคลื่อนการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยอาจแบ่งการเรียนการสอนให้กระจายในแต่ละเทอม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับลูกหลานอย่างต่อเนื่อง โดยหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 736 หน้า ซึ่งภายในเล่มได้บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติที่ผ่านการประมวล รวบรวม โดยละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวีรกรรมที่ห้าวหาญในการปกป้องอธิปไตยของชาติไทย เมื่อครั้งทรงร่วมรบ ณ ฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้ง จังหวัดเลย แสดงออกถึงความรักชาติ การทุ่มเทเสียสละพระวรกายแม้กระทั่งชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยของพระองค์ท่าน ที่ประชาชนคนไทยในปัจจุบันน้อยคนนักจะได้รับรู้รับทราบถึงเรื่องราวเหล่านี้ เป็นต้น ดังนั้น การมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยในครั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด จะร่วมกันสร้างคุณูปการอย่างยิ่งให้แก่ชาติบ้านเมือง ด้วยการนำไปขยายผลให้กับพี่น้องประชาชน เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ได้รู้จักรากเหง้าของไทยเรา และเพื่อรวมพลังความรู้รักสามัคคีของคนไทยที่มีต่อชาติบ้านเมือง “ประเทศไทย” ของพวกเราทุกคน” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย

Leave a Reply