แบ่งงาน “องคมนตรี” กลุ่มพิเศษสมณศักดิ์พระสงฆ์..เข้มร่วมพิจารณา 4 ท่าน

วันที่ 26 ธันวาคม  2566  หลังมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” อดีตนายกรัฐมนตรี เป็น “องคมนตรี”คนที่ 18 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

วันนี้มีหนังสือส่งกันทางกลุ่มไลน์ในหมู่คณะสงฆ์ว่ามีการจัดกลุ่มองคมนตรีเพื่อพิจารณาหนังสือแต่งตั้งหรือพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการจำนวน 8 กลุ่ม และ “กลุ่มพิเศษ” ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา สมณศักดิ์พระสงฆ์ กำหนดองคมนตรีรับผิดชอบ 4 ท่าน คือ นายอำพน กิตติอำพน พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง และนายนุรักษ์ มาประณีต  ซึ่งหนังสือฉบับนี้ไม่แน่ชัดว่าของจริงหรือไม่

ทั้งนี้คณะองคมนตรี เป็นคณะที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อถวายคำแนะนำแก่พระมหากษัตริย์ไทย

สำหรับ “องคมนตรี” เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 ช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 ระบุว่า ตำแหน่งองคมนตรีมาจากการเลือกและแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ โดยกำหนดให้มีประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คน รวมกันทั้งหมด 19 คน เป็นคณะองคมนตรี เพื่อทำหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระองค์ทรงปรึกษา ปัจจุบัน พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็น “ประธานองคมนตรี”

Leave a Reply