เช็ครายชื่อมติ มส. แต่งตั้ง “พระสังฆาธิการ”

วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม  โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วม  โดยก่อนเริ่มการประชุมมหาเถรสมาคม สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง แด่พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) เจ้าคณะภาค ๕ และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ

การนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น คณะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมีวาระการประชุมมหาเถรสมาคม อาทิ

๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ๒. พิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวน ๓ รูป ดังนี้
-พระมหาทรงวุฒิ ฐิตฺวุฑฺฒิโก วัดบวรนิเวศวิหาร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
-พระมหาอุเทน ปริสกฺโก วัดมกุฏกษัตริยาราม ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
-พระมหาสุวรรณ กุสฺลจิตฺโต วัดโสมนัสวิหาร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร พระอารามหลวง
๓. พิจารณาเสนอแต่งตั้ง พระครูศรีสกลกิจจาภรณ์ (มีชัย) ชินปุตฺโต ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง จังหวัดสกลนคร
๔. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงขอลาออกจากตำแหน่ง เพื่อไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส จำนวน ๒ รูป ดังนี้
-พระมหาสุพรรณ์ วิสารโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เพื่อไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกุดตากล้า ตำบลสงเปลือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
-พระมหาสุพัตน์ วชิราวุโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพายัพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๕. พิจารณาแต่งตั้งพระสังฆาธิการ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอและที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล ภาค ๘ จำนวน ๙ รูป ดังนี้
-พระครูสังฆการโกศล อตฺตคุตฺโต ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
-พระครูสีตลาภิรม ชุติปญฺโญ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
-พระครูวิมลธรรมกร จตฺตมโล ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
-พระครูโอภาสนวการ จนฺโทภาโส ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
-พระครูโอภาสธรรมรส โอภาโส ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
-พระครูสุวรรณปัญญาคุณ มหาปุญฺโญ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพานพร้าว เขต ๓ จังหวัดหนองคาย
-พระครูกันตคุณาจาร กนฺตจาโร ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโพนทอง จังหวัดหนองคาย
-พระครูกัลยาณวุฒิกร กลฺยาณจิตฺโต ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลฮางโฮง จังหวัดสกลนคร
-พระครูสิริอรรถโกวิท อตฺถโกวิโท ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลฝั่งแดง เขต ๑ จังหวัดหนองบัวลำภู

พิจารณาแต่งตั้งพระสังฆาธิการ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอและที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล ภาค ๙-๑๐-๑๑ จำนวน ๑๒ รูป ดังนี้
-พระครูกัลยาณทิวากร ทิวากรโร ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
-พระครูอรรถธรรมโกศล อตฺถโกสโล ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
-พระครูวิบูลคุณากร กนฺตธมฺโม ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
-พระครูวิศิษฏ์วิหารคุณ อาภาสโร ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
-พระครูวิมลศรีขรคุณ ธมฺมทินฺโน ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
-พระครูรัตนธรรมวิมล รตนธมฺโม ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสมสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์
-พระมหาชนินทร์ ชวนปญฺโญ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดงกลาง จังหวัดร้อยเอ็ด
-พระครูสถิตขันติคุณ ขนฺติพโล ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
-พระครูลีลธรรมธาดา ภุมฺมโร ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคำเตย เขต ๒ จังหวัดนครพนม
-พระครูประโชติวิริยาภรณ์ พุทฺธสีโล ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลไชยบุรี เขต๑ จังหวัดนครพนม
-พระครูมงคลประสิทธิ์ อริยวํโส ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองตะใก้ จังหวัดนครราชสีมา
-เจ้าอธิการทองหล่อ จนฺธมฺโม ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตะโกทอง จังหวัดชัยภูมิ๖. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะ ดังนี้
-พระราชอุดมมงคล(วิสิทธิ์) นฺนทิโย เจ้าอาวาสวัดภคินีนาถ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
-พระครูปัญาญาประโชต (พายัพ) ปญฺญาสโต เจ้าอาวาสวัดห้วยโรง ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
-พระครูโกสุมกัลยาณคุณ (เฉลียว) โกสโล เจ้าเอาวาดวัดอินทร์กัลยาให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะหัน
๗. รายงานกรณี วัดแหลมใต้ จังหวัดฉะเชิงเทรา จดทะเบียนภาระจำยอมที่ธรณีสงฆ์ ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
๘. พิจารณาอนุมัติตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มจำนวน ๒ ตำแหน่ง
๙. พิจารณาแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค, ที่ปรึกษาเจ้าเจ้าคณะจังหวัด, ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ และที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๗ จำนวน ๖ รูป ดังนี้
– พระเทพปริยัติ (สอาด ขนฺติโก) เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗
– พระครูวิสิฐปัญญากร (พยุงศักดิ์ ปญฺญาภรโณ) เจ้าอาวาสวัดบ้านตอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และรองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำพูน
– พระครูสิริวุฒิกร (จิรเดช วุฑฺฒิกาโร) เจ้าอาวาสวัดโรงวัว ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และรองเจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง
– พระครูสุวัฒนกิตติสาร (บุญมี กิตฺติสาโร) เจ้าอาวาสวัดหนองบัวหลวง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าคณะตำบลสันป่ายาง ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสันป่ายาง
– พระครูวิภาตวรคุณ (สมบูรณ์ ธมฺมวโร เจ้าอาวาสวัดอรัญญาวาส ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าคณะตำบลดอยหล่อ เขต ๑ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดอยหล่อ เขต ๑
– พระครูจิตสารโสภณ (ธีรศักดิ์ จิตฺตคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดสันป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และเจ้าคณะตำบลป่าสัก เขต ๒ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลป่าสัก เขต ๒
๑๐. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๑๑. พิจารณาขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกระบี่ แห่งที่ ๔ ตั้งอยู่ที่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมี พระเทพวชิรากร เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคล รองเจ้าคณะภาค ๑๗ เป็นเจ้าสำนัก

๑๒. พิจารณาการขอยกวัดร้าง ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา จำนวน ๘ วัด ดังนี้
– วัดกุดน้ำแดง (ร้าง) ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
– วัดศรีสว่าง (ร้าง) ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
– วัดโนนหัวกูด (ร้าง) ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
– วัดใต้ท่า (ร้าง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
– วัดป่าดงบ้านเก่าทัน (ร้าง) ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
– วัดป่าหนองอ้อ (ร้าง) ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
– วัดโพนงาม (ร้าง) ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และขออนุญาตใช้ชื่อว่า “วัดป่าโพนงาม”
– วัดหนองยาง (ร้าง) ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และขออนุญาตใช้ชื่อว่า “วัดป่าหนองยาง”

 

ที่มา :  กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply