พระสงฆ์ 2,600 รูป เจริญพระพุทธมนต์สันติภาพนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ‘ในหลวง ร.10’

‘มจร’ร่วมกับสมาคมสันติภาพโลก นิมนต์พระสงฆ์ 2,600 รูปจาก 15 ประเทศ 3 นิกาย เจริญพระพุทธมนต์สันติภาพนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ‘ในหลวง ร.10’ มุ่งสานสร้างสามัคคีคนในชาติ

วันที่ 16 มิ.ย.2562 ที่อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มจร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวีระโรจน์พจน์รัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 2,600 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสมาคมสันติภาพโลก (World Peace Association: W.P.A) จัดขึ้น

พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร กล่าวรายงานว่า การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้เป็นการจัดร่วมกันระหว่าง มจร กับสมาคมสันติภาพโลก โดยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า World Peace Association ซึ่งเป็นองค์กรที่จดทะเบียน ณ มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกิจกรรมเกี่ยวกับสันติภาพ มีพันธกิจร่วมกับองค์กรต่างๆ และเนื่องในวาระโอกาสที่สำคัญของสถาบันของประเทศไทย คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งได้มีการปรารภหารือกันในที่ประชุมทั้งในโอกาสที่ชาวไทยได้สูญเสียร่มเกล้าของประชาชนชาวไทย คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นำมาซึ่งวาระมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งปวงชนชาวไทยเราถือว่าเป็นช่วงถวายพระพรชัยมงคล อันเป็นสัญลักษณ์สำคัญของสถาบันคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย

“นอกจากนี้สถาบันชาติของเราก็มีการเลือกตั้งและได้คณะรัฐบาลที่จะมาบริหารประเทศรับสนองพระบรมโพธิสมภารเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาบ้านเมือง และบ้านเมืองเราก็ยังมีสถาบันศาสนาที่มีพระสังฆบิดร คือ สมเด็จพระสังฆราช เมื่อได้ปรารภถึงเหตุการณ์สำคัญเช่นนี้ มจร และสมาคมสันติภาพโลก จึงเห็นพ้องต้องกันที่จัดกิจกรรมการกุศลและบำเพ็ญความดี แสดงออกซึ่งความสามัคคี ทำกิจกรรมที่เป็นศูนย์รวมใจแห่งบ้านเมืองของเราและส่งต่อไปยังเวทีโลก

“ทางสมาคมฯได้นิมนต์พระสงฆ์จาก 15 ประเทศ มาเข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติจาก 3 นิกายที่มีในโลกปัจจุบันของพระพุทธศาสนา ได้แก่ นิกายมหายาน นิกายวัชรยาน และนิกายเถรวาทของประเทศไทย ศรีลังกา และเมียนมา เป็นต้น จำนวน 2,600 รูป เท่ากับปีพุทธชยันตี พร้อมกันนี้ยังได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ด้วย โดยปรารภกันที่จำนวน 6,900 รูป/คน ประกอบกับ มจร ได้มีกิจกรรมนานาชาติอยู่แล้ว เช่น กิจกรรมฉลองวันวิสาขบูชาโลก และโดยมี มจร มีนิสิตนานาชาติจำนวนมาก จาก 19 ประเทศ ที่มาเรียนในมหาวิทยาลัย” พระโสภณวชิราภรณ์ กล่าว

ด้านนายสาตวะ ซาง (Sattva Zhang) ผู้แทนสมาคมสันติภาพโลก (WPA) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของสมาคมสันติภาพโลก คือ ลดความขัดแย้งที่มีอยู่ทั่วโลก และสร้างสันติภาพความร่มเย็นให้เกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติ จุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ การสร้างความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีในสังคมโลก มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รักษาสภาพแวดล้อม และสร้างสรรค์สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองให้คงอยู่ต่อไป นับตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมสันติภาพโลกมา ทางสมาคมได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายมหาสังฆทานไปในหลายๆ ประเทศ เพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลก

Leave a Reply