“วัดพุทธาราม ลีดส์” สืบสานปณิธาน “อดีตพระพรหมสิทธิ” ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ University of Leeds, UK

วันที่ 2 ต.ค. 65 เมื่อเร็ว ๆ นี้  พระครูสิริธรรมประทีป เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ลีดส์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตร์จารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบ Professor Emma Cayley หัวหน้า School of Languages, Cultures and Societies, University of Leeds สหราชอาณาจักร และ Professor Martin Seeger อาจารย์ประจำสาขาวิชาไทยศึกษา เพื่อหารือเกี่ยวกับการทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองสถาบัน จากการหารือดังกล่าว ปรากฎว่าทั้งสามฝ่ายเห็นชอบที่จะให้มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนสำหรับอาจารย์และนักศึกษา และในส่วนของอาจารย์นั้น จะเน้นในเรื่องของการเข้าร่วมอบรมการสอนโดยภาษาต่างประเทศ ซึ่งพระครูสิริธรรมประทีป ท่านเจ้าอาวาส ได้เสนอให้วัดพุทธาราม ลีดส์ เป็นฝ่ายสนับสนุนด้านที่พักสำหรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะเดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยนกับ University of Leeds โดย คาดว่าจะสามารถลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันได้ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2565 นี้ นอกจากการหารือด้านการแลกเปลี่ยนของอาจารย์และนักศึกษานั้น ท่านคณบดีฯ ยังได้เทียบเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก University of Leeds เป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการ ICHUSO ในอนาคตอีกด้วย

สำหรับโครงการความร่วมมือทางวิชาการนี้พระครูสิริธรรมประทีปกล่าวว่าเป็นการสืบสานปณิธานหลวงพ่ออดีตพระพรหมสิทธิ ที่ท่านเคยเดินทางมาเชื่อมความสัมพันธ์เอาไว้เมื่อปีพุทธศักราช 2559 ตอนนั้นท่านได้มีการลงนามความตกลงร่วมมือกันระหว่างสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ แห่งราชอาณาจักรไทย และมหาวิทยาลัยลีดส์ สหราชอาณาจักร พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระดับนานาชาติระหว่างคณะสงฆ์ไทย และมหาวิทยาลัยลีดส์ ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย ด้านพระพุทธศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมการนำพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สุขสูงสุดแก่โลก โดยมีวัดพุทธาราม ลีดส์ ซึ่งมีความพร้อมด้านบุคลากร อาคารและสถานที่ เป็นวัดต้นแบบ ในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพระธรรมทูต เชื่อมโยงการศึกษาและการสื่อสาร ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย ทั้งไทยและอังกฤษ นอกจากนี้หลวงพ่ออดีตพระพรหมสิทธิได้วางแนวคิดเอาไว้ว่าวัดพุทธาราม ลีดส์ ควรเป็นที่พึ่งของคนไทยและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เดินทางมาจากประเทศไทยเพื่อมาศึกษาดูงานหรือนักท่องเที่ยวก็ตาม..

Leave a Reply